Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

 

VOV4.Jarai-Ơi Phạm Minh Chính, Ding kơna ding jum kơđi ]ar, ding kơna khul apăn bruă git gai ping gah dêh ]ar, Khua anom pơphun bruă Ping gah dêh ]ar phrâo mă tơngan hăng  Khua dêh ]ar Japan, ơi Suga Yoshihide hlăk rai ]uă jơmư dêh ]ar Việt Nam.

 

Khua anom pơphun bruă ping gah dêh ]ar ơi Phạm Minh Chính tu\ jum Khua dêh ]ar Japan ơi Suga Yoshihide

 

 

Ơi Phạm Minh Chính lăi, Việt Nam lăng kơ bruă giăng mah pu\ [ăn yôm pơphăn hăng Japan; pơdah pran jua đăo kơnang tal rai ]uă jơmư mơ\ng Khua dêh ]ar Japan, amra pơtrut tui bruă ngă giăng mah pu\ [ăn Việt Nam-Japan pơđ^ kyar kơtang hloh.

 

Khua dêh ]ar Japan, ơi Suga Yoshihide pơdah pran jua hok mơak hăng bơni kơ khua mua gah Việt Nam hơmâo tu\ jum `u laih anun khul khua mua Japan prong biă mă, laih anun lăi tơlơi kiăng mơ\ng `u ăt kơtưn ngă giăng mah hlôm bôm yua tơlơi rơnuk rơnua hăng pơdrong asah [ơi kual ASIA hăng [ơi Việt Nam hnun mơ\n.

 

Dua bơnah tu\ ư nao rai pơtrut ngă giăng mah Ping gah Cộng sản Việt Nam hăng Ping gah Dân chủ Tự do Japan, kơtưn ngă hrom kơplah wah [ing khua mua pơ ala dua bơnah dêh ]ar, mơ\ng anun djru hrom pơđ^ kyar tơlơi rô nao rai ngă hrom mơak dua bơnah dêh ]ar.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương