Hing ang amăng hrơi: 20/1/2021

VOV4.Jarai - Mơguah lơ 19/1, Grup hyu mă bruă mrô 5 mơng Khul git gai dêh c\ar amăng pơgang klin Covid-19 hơmâo nao c\uă hăng pel e\p kơ bruă pơgang klin Covid-19 [ơi puih tơhan wai pơgang guai Bo Heng – tơring glông Buôn Đôn, tơring c\ar Daklak. Kiăng gơgrong amăng bruă pơgang klin Covid-19 pơ anăp anai, tơring c\ar Daklak rơkâo gơnong bruă ia jrao gum hro\m kjăp hăng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao pơphun kiăo tui lăng, pel e\p [ing mơnuih kiăng pơc\lah kiăo tui lăng djơ\ hăng tơlơi pơkă, tơlơi c\râo ba mơng Ding jum ia jrao.

 

 

Đ^ pơhiăp amăng mông mă bruă, Kơ-iăng Khua ding jum ia jrao Nguyễn Trường Sơn rơkâo, amăng hrơi mông Jơnum Ping gah tal XIII hăng c\ơkă thun phrâo Tân Sửu 2021, Khul git gai kơ bruă pơgang klin Covid-19 tơring c\ar Daklak kiăng prap lui tong ten dong bruă pel e\p amăng pơgang klin kman [ơi tơring c\ar; kơtưn amăng pôr pơhing, hrưn đ^ amăng tơlơi pơm^ mơnuih [on sang amăng pơgang klin Covid-19.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương