Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

 

VOV4.Jarai - Mơng hrơi anai lơ 22/9, Khul khua sang gum hơbit djop dêh ]ar pơphun jơnum lăng nao rai amăng tivi [ơi New York dêh ]ar Mi. Khua pơ ala kơ 193 boh dêh ]ar ding kơna amra hơmâo tơlơi pơhiăp amăng [ăng video. Khua mir sir dêh ]ar Mi ơi Donald Trump, Khua mir sir dêh ]ar Khac\ Tập Cận Bình hăng Khua mir sir dêh ]ar Nga Vladimir Putin le\ khua mua hơmâo tơlơi pơhiăp amăng hrơi blung a.

 

Hlâo mông jơnum pok pơphun mơng Jơnum Khua mua Sang gum hơbit djop dêh ]ar, Khua gum bruă Sang gum hơbit djop dêh ]ar jak iâu jar kmar gum pơgôp nao rao pơgang klin Covid-19 hăng tơlơi pơplih ayuh hyiăng.

 

Thun anai, hơdôm boh dêh ]ar amra pơsit brơi 1 Tơlơi pơkôl kơđi ]ar, pơsit tơlơi kiăng pơtrut đ^ ngă hro\m jar kmar. Djop mơta tơlơi lăp đing nao amăng tơlơi pơhiăp kơ bruă [ơi ro\ng lo\n tơnah kah hăng tơlơi rung răng [u mơ-ak kơplah wah Mi hăng Khac\, klin Covid-19 hăng tơlơi pơplih ayuh hyiăng.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương