Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020


VOV4.Jarai - Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar Kon Tum phrâo pơphun Jơlan hơdră “Mơnuih Việt Nam hyu ngui pơ Việt Nam”. Jing tơring ]ar gah pơngo\ kual Dăp Kơdư, kiăo tui tơlơi hơmâo amăng dêh ]ar ta mơn, hrơi blan rơgao, bruă tuai hyu ngui tơring ]ar Kon Tum bơbec\ kơtang yua klin Covid-19 ngă.

 

6 blan rơgao, mrô tuai nao ngui pơ tơring ]ar hơmâo giăm 64% đôc\, mrô mơnuih do\ glăi đih pơdơi ăt hơmâo kơnong 64% đôc\ pơhmu hăng thun hlâo. Hơdră “Mơnuih Việt Nam hyu ngui pơ Việt Nam” le\ hơdră ngă bruă kiăng ba bruă tuai hyu ngui pơwơ\t glăi tui hơđăp, djru pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă – mơnuih mơnam mơng tơring ]ar.

 

 

Khul wai lăng bruă tuai hyu ngui 3 boh tơring ]ar Kon Tum, Gia Lai hăng Bình Định k^ hră ngă hro\m.

 

{rô tal anai, Khul wai lăng bruă tuai hyu ngui 3 boh tơring ]ar Kon Tum, Gia Lai hăng Bình Định k^ pơkôl ngă hro\m pok pơhai hơdră pơhưc\ tuai; pơ ala kơ 30 anom bơwih [ong s^ mơdrô [ơi tơring ]ar k^ pơkôl ngă hro\m jơlan hơdră pơtrut ngă pơhưc\ tuai hyu ngui amăng tơring ]ar Kon Tum thun 2020.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: