Hing ang amăng hrơi: 26/9/2020

VOV4.Jarai-Truh ră anai hơmâo 27 boh să mơ\ng tơring ]ar Kontum dưi ngă djop tơhnal pơkă plơi pla phrâo.

 

Amăng mrô să anun, hơmâo să Đak Tơlung tơring glông Kon Braih (Kon Rẫy) să kual ataih mrô III, tơnap tap biă mă hơmâo rơbêh 95% mrô mơnuih djuai [iă Sedang.

 

Yua thâo gum pơgôp ha pran jua, gong gai kơnuk kơna hăng mơnuih [on sang să anai hơmâo ngă ha pran jua, hrưn đ^ pơgiong tơhnal pơkă 19/19 tơlơi pơtrun man pơdong să kual mrô III dưi jing să plơi pla phrâo tơring ]ar Kontum.

 

Kon Mong Tu le\ sa amăng 8 boh plơi [ơi să ĐakTơlung, tơring glông Kon Braih. Phara hăng hlâo adih, jơlan mut nao amăng plơi, hơmâo ]ơlah hyu lu jơlan amre\ huăi dơlut [udah [ui dơ\ng tah bơyan hơjan [udah bơyan phang hai.

 

Să Đak Tơlung tu\ mă hră pơsit să ngă djơ\ tơhnal pơkă plơi pla phrâo

 

 

Dua bơnah jơlan phrâo tuh [êtông hiam lơlong, mơnuih [on sang pla kyâo tơ-ui jơjrem tơpă glông, gah yu\ phun kyâo pla bơnga hyơ hyor glăk ]uh blang.

 

Ayong A Minh, mơnuih [on sang plơi Kon Mong Tu brơi thâo, [u kơnong jơlan amăng plơi đô] ôh rơgoh hiam, tơlơi hơdip mơ\ng 97 boh sang ano\ mơnuih [on sang ăt bơblih tui laih mơ\n.

 

Dưi hơmâo tơlơi anun, yua kơ abih bang mơnuih [on sang amăng plơi [uh rơđah tơlơi gơgrong ba hăng ano\ tu\ yua mơ\ng gum hrom pran jua, ai hơtai ngă hrom hơbit anăp nao kơ bruă pơdong plơi pla phrâo:

 

‘’Mơnuih [on sang plơi Kon Mong Tu ngă giong tơhnal pơkă plơi pla phrâo le\ yua ngă hrom hur har biă mă.

 

Lu sang ano\ pơyơr lo\n sang pô gơ`u pioh pok jơlan nao pơ hmua. Kơ tơlơi bơwih [ong huă mơnuih mơnam, hơmâo ngă tui bơblih pơjeh djuai phun pla, boh nik `u pla hơdôm pơjeh boh troh hơmâo rơnoh s^ mơdrô yom kah hăng boh sầu riêng, boh [ơr, pla kơphê. Plơi Kon Mong Tu ră anai jơlan hiam laih, pơgang anih hơdip jum dar’’.

 

Tơdrung tung tai kjăp găn hnoh ia nao pơ plơi Kon B^

 

 

Kiăng dưi man pơdong plơi pla phrâo să kual mrô III, hăng mrô mơnuih [on sang djuai [iă truh 95%, gong gai kơnuk kơna să Đak Tơlung hăng tơring glông Kon Braih pơtong rơđah, bruă pơtô lăi mơnuih [on sang yơh yom mrô sa.

 

Yua hơmâo tơlơi bơblih mơ\ng tơlơi pơmin amăng mơnuih [on sang, hơmâo tơlơi dong yua mơ\ng tha plơi, [ing mơnuih arăng đăo kơnang laih anun khul khua mua amăng plơi pla anun yơh djop bruă blung a pơmin tơnap tap biă mă samơ\ dưi ngă tu\ yua laih.

 

Yua thâo bơblih tơlơi pơmin, bruă ngă thâo mut pran hrom kah hăng ]uk pơkra jơlan [udah man pơdong ring bruă kơ plơi pla hai djop mơnuih ngă hrom soh.

 

25 boh sang ano\ amăng să hơmâo pơyơr lo\n sang gơ`u pô truh 6000 met karê laih anun lo\n hmua đơ đa [ơi akiăng jơlan mrô 677 pioh pok jơlan weh nao pơ hmua kah hăng sang ano\ yă Y Ne, plơi Kon Mong Tu pơyơr 280 met karê, kiăng pok jơlan nao pơ sang rung plơi hăng brơi 1.200 met karê lo\n hmua pok jơlan nao pơ đang hmua, jơlan trun pơ pin ia Tơlung.

 

 

Jơnum nao rai amăng plơi Kon Vi Vang

 

 

 Rơngiao kơ anun, mơnuih [on sang pơ]ruh 1 klai prăk, hơdôm hơpluh rơbâo hrơi bruă pioh djru pơdong sang rung plơi, pơkra ming ring bruă pioh kơ ană plơi pla yua hrom kah hăng ring bruă sang juă glai, ia ]i yuaỉhom hăng lu bruă pơkra pơjing. Ơi A Tú, khua plơi Kon B^ lăi:

 

‘’Mơnuih [on sang yơh pô, jing mơnuih tu\ mă amăng hơdră bruă anai. Ta le\ pô ngă khua plơi khom pơtô brơi mơnuih [on sang thâo hluh hăng pô ba jơlan hlâo mơtam.

 

Lơ\m khua plơi pô ngă hlâo le\ mơnuih [on sang hla tui yơh. Abih bang jơlan ]uk pơkra amăng plơi mơnuih [on sang gum hrom soh, djru lo\n, gơnam hăng pran jua mă bruă’’.

 

Pơsur pran jua mă bruă, kơnang kơ tơlơi gêh gal hơmâo baih hlâo, amăng giăm 10 thun man pơdong plơi pla phrâo, să Đak Tơlung, tơring glông Kon Braih hơmâo pơtum 150 klai prăk pơkra ming, tuh [êtông jơlan 42 km, pioh rô nao rai amăng plơi pla; djru man pơdong 8 boh sang rung plơi, pơdong sang hră, djru mơnuih [on sang ngă hmua, mă yua 8,500 hektar lo\n hmua, đang kyâo pơtâo glai ba glăi boh tu\ yua sit nik…

 

Mrô sang ano\ amăng să dơ\ng mơ\ng 41% [un rin trun do\ rơbêh 6% đô] ră anai. Lăp mơak biă mă le\ mơnuih [on sang hăng gong gai kơnuk kơna lêng kơ mơak soh yua [uh boh tơhnal dưi ngă hăng khom djă bong kjăp hơdôm tơhnal pơtrun. Ơi Nguyễn Minh Trí, Khua Jơnum min mơnuih [on sang să Đak Tơlung brơi thâo:

 

‘’Tơhnal pơkă hnong pơhrui glăi, tơhnal pơkă mrô sang ano\ [un rin lêng kơ ngă djơ\ soh samơ\ do\ aka [u hơđong kjăo đô].

 

Yua kơ anun, pơ anăp anai Jơnum min mơnuih [on sang să bơblih phrâo hơdră phun pla, hlô mơnong rông đơ đam lo\n hmua glăk hơmâo ră anai kiăng ba glăi boh tu\ yua hăng bơwih [ong huă pơđ^ kyar hloh.

 

Hrom hăng anun, pơtum tuh pơ alin, pơđ^ kyar grup ngă [ong hrom kah hăng anom ngă [ong hrom mơ\ng mơnuih [on sang pơgôp lu sang ano\ gum hơbit, kiăng ngă gêh gal kơ mơnuih [on sang hơmâo anih s^ mơdrô ăt kah hăng lir hơbit s^ mơdrô hơmâo rơnoh yom [iă’’.

 

 

Bruă dưi ngă djop 19/19 tơhnal pơkă mơ\ng dêh ]ar pơtrun kơ man pơdong plơi pla phrâo, blan 6 rơgao gong gai kơnuk kơna hăng mơnuih [on sang să Đak Tơlung, tơring glông Kon Braih dưi tu\ mă hră pơtrun mơ\ng Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar Kontum pơsit să Đak Tơlung dưi ngă djop tơhnal pơkă plơi pla phrâo, hiam laih thun 2019.

 

Hok mơak hloh dơ\ng le\ amăng 27 boh să ngă djơ\ tơhnal pơkă plơi pla phrâo [ơi tơring ]ar Kontum truh mông anai le\, să Đak Tơlung jing să kual ataih mrô III blung a dưi ]ih anăn amăng hơdrôm hră plơi pla phrâo [ơi tơring ]ar anai.

 

 

Khoa Điềm –Pô ]ih-Nay Jek : Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương