Hing ang amăng hrơi: 25/10/2020

VOV4.Jarai - Mơng đưm đă truh ră anai, c\ing arăng lăng kar hăng bơngăt amăng tơlơi hơdip mơda, ngă yang rơbang mơng mơnuih djuai ania [iă [ơi kual Dap kơdư.

 

Hro\m hăng anun bruă djă pioh hơdôm ring c\ing yôm, hơmâo gum pơgôp djă pioh hăng lăi pơthâo gơnam yôm phăn anai, [ing mơnuih rơgơi atông c\ing amăng tơring glông Lạc Dương, tơring c\ar Lâm Đồng [u pơdơi amăng bruă pơtô brơi [ing hlăk ai c\ơđai anet thâo pơkhă c\ing hơgor djơ\ er mơng anun dưi djă pioh na nao hơdôm tơlơi pơkhă mơ-ak lơ\m atông c\ing hơgor tui gru grua djuai ania.

 

Tha plơi Krajan Ha Liêng le\ sa c\ô mơnuih rơgơi atông c\ing hơgor [ơi [ut plơi 3, să Dă Sar, tơring glông Lạc Dương, tơring c\ar Lâm Đồng. Amăng sui thun laih, `u ăt gir run amăng bruă pơtrut pơsur ană tơc\ô amăng kơnung djuai hăng [ing c\ơđai amăng plơi pla gum djă pioh gru grua c\ing hơgor. Yua anai le\ bơngăt kơ plơi pla hăng gơnam yôm pioh glăi mơng ơi yă.

 

Ră anai `u rơgao 90 thun laih, samơ\ yua kơ pran jua do\ hor hăng pơm^n kiăng kơ ană tơc\ô kho\m thâo atông c\ing hring hơgor, amăng hơdôm thun giăm anai, tha plơi Ha Liêng hơmâo pơ[ut glăi [ing hlăk ai amăng [ut plơi pla, amăng să kiăng pơtô atông c\ing brơi djơ\ hăng tơlơi pơkhă.

 

{ing hlăk ai djuai ania [iă tơring glông Lạc Dương hur har pran jua nao hrăm atông c\ing

 

Yua kơ hơmâo tơlơi c\râo ba tơl tơngan mơng tha plơi, jua c\ing hơgor ră anai hmư\ arăng atông na nao kiăng pơhưc\ lu dong [ing hlăk ai amăng să. Mah r^m c\ô mơnuih amăng grup atông c\ing lêng kơ lu bruă mă pơ đang hmua, samơ\ r^m blan sa wo\t, abih bang hơmâo pơ[ut glăi kiăng hrăm atông c\ing. Hơmâo tơlơi pơtô mơng tha plơi Ha Liêng, lu hlăk ai amăng să hlơi hlơi lêng kơ thâo atông c\ing soh.

 

Truh ră anai, să Dă Sar, tơring glông Lạc Dương, tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo ako\ pơjing grup atông c\ing hơmâo 6 c\ô ding kơna, juăt nao atông amăng hơdôm hrơi mông ngui ngor mơ-ak yua kơ să pơphun. Anai le\ tơlơi pơtrut pơsur kiăng kơ [ing hlăk ai hor hăng djă pioh na nao jua c\ing hơgor.

 

Tha plơi Ha Liêng [u hơgo\m lơi pran hok mơ-ak lơ\m [ing hlăk ai c\ơđai anet amăng plơi pla hur har pran jua nao hrăm atông c\ing hơgor kah hăng hơdôm mông ngui ngor hro\m atông c\ing hring hơgor tui gru grua djuai ania K’ho.

 

Ră anai, amăng tơring glông Lạc Dương, tơring c\ar Lâm Đồng do\ giăm 200 ring c\ing, mrô mơnuih thâo atông c\ing giăm 100 c\ô mơnuih hăng hơmâo giăm 5 c\ô mơnuih rơgơi kơhnâo thâo ruă c\ing.

 

Tui hăng [ing rơgơi kơhnâo, c\ing hlâo adih hơmâo 36 tơlơi pơkhă, samơ\ truh ră anai [iă đôc\ mơnuih hơdor glăi abih hơdôm tơlơi pơkhă anai mơ\ kơnong mơng 9 truh pơ 10 tơlơi pơkhă đôc\ juăt [uh arăng atông lu hloh.

 

Amăng tơring glông ră anai hơmâo 10 grup atông c\ing hring hơgor le\ mơng hơdôm sang ano\ [ơi tơring kual Lạc Dương hăng 3 grup [ơi hơdôm anih bơwih brơi tuai c\uă ngui Lang Biang, Làng Cù Lần, Đang glai Bidoup – Núi Bà; [ơi anai arăng atông brơi tuai le\ lu hloh.

 

Laih dong, r^m boh să amăng tơring glông lêng kơ hơmâo sa grup atông c\ing kiăng kơ atông amăng hrơi mông ngui ngor mơ-ak brơi mơnuih [on sang amăng bơyan c\ơkă thun phrâo, pơdô| rơkơi bơnai.

 

Amăng hơdôm grup atông c\ing anai, [ing ding kơna lu hloh le\ [ing hlăk ai mơnuih djuai ania [iă; [ing gơ`u hơmâo [ing anong met wa pơtô glăi, kah hăng hơdôm tal pơtô hrăm yua kơ gơnong bruă boh thâo gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui pơphun.

 

Tha plơi Krajan Ha Liêng pơtô atông c\ing brơi [ing hlăk ai

 

Kiăng kơ djă pioh gru grua yôm mơng mơnuih djuai ania [iă, amăng thun blan laih rơgao, Ping gah, gong gai djop gưl [ơi tơring glông Lạc Dương, tơring c\ar Lâm Đồng lêng kơ đing nao bruă djă pioh, lăi pơthâo gru grua yôm phara;

 

Biă mă `u le\ pơtô brơi rơnuk ană tơc\ô thâo atông c\ing; gơnong bruă gru grua tơring glông hơmâo git gai, gum hro\m hăng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao pơphun 4 anih pơtô hrăm atông c\ing hring hơgor brơi [ing hlăk ai djuai ania K’ho.

 

Mơng aka [u thâo djă c\ing, [u thâo atông, [ing c\ơđai hơmâo [ing anong met wa pơtô tơlơi pơkhă c\ing hơgor, bruă atông sa tơlơi pơkhă tui gru sô hơđăp.

 

Hơdôm hrơi pơtô hrăm anai [u djơ\ kơnong ngă kơ [ing hlăk ai thâo pơm^n kiăng gơgrong amăng bruă lăi pơthâo gru grua djuai ania pô đôc\ ôh mơ\ ăt kiăng djă pioh hăng to\ tui ngă klă amăng bruă atông c\ing hring hơgor pơgi kơdih.

 

Bruă pơtô hrăm atông c\ing brơi [ing hlăk ai c\ơđai anet [u djơ\ pơgôp djă pioh hơdôm gru grua hơmâo arăng tu\ yap le\ gơnam yôm gah bơngăt kơ ană mơnuih đôc\ ôh mơ\ ăt pơgôp ngă hiam klă dong tơlơi hơdip gah bơngăt kơ mơnuih djuai ania [ơi tơring glông Lạc Dương, tơring c\ar Lâm Đồng;

 

Mơng anun pơtrut kiăng kơ r^m c\ô mơnuih [on sang găn rơgao tơnap tap, hrưn đ^ amăng pơđ^ kyar tơlơi bơwih [ong huă, mơnuih mơnam, pơklaih mơng [un rin, gum tơngan hro\m man pơdong plơi pla phrâo [ơi [on lan.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương