Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

 

 

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 - 31 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 21– 23 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 28 – 30 đô| C; gah C|eoreo 32 – 34 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 20 - 22 đô| C; gah C|eoreo 24 – 26 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 29 - 31 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 21 – 23 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 20 – 22 đô| C.

 

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă, tlam mơmot hăng mlăm hơmâo hơjan huar raih daih.

Angin pưh mơng yu\ jua mrô 2-3.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26 – 28 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 22 - 24 đô| C.

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đô| C; kơnong [ơi plơi prong Đà Lạt 15– 17 đô| C.

 

Siu H’Mai: Pơblang

 

 

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: