Hing ang amăng hrơi: 26/9/2020

{ơi tơring ]ar Kontum

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hmâo anih đa hơjan găp [rô truh hơjan prong.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đo# C

{ơi tơring ]ar Gialai

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hmâo anih đa hơjan găp [rô truh hơjan prong.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: Gah Pleiku 27 – 29 đo# C; gah }eoreo 30 – 32 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: Gah Pleiku 18 – 20 đo# C; gah }eoreo 22 – 24 đo# C

{ơi tơring ]ar Daklak

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hmâo anih đa hơjan găp [rô truh hơjan prong.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 28 – 30 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 19 – 21 đo# C

{ơi tơring ]ar Daknông

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hmâo anih đa hơjan găp [rô truh hơjan prong.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 27 – 29 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 18 – 21 đo# C

{ơi tơring ]ar Lâm Đồng

Gơnăm pơplih truh kơ lu gơnăm, tơhrơi adai pơ-iă tơ\i đưn, tlam mơmot hăng mlăm hmâo hơjan, hmâo anih đa hơjan găp [rô truh hơjan prong.    

Angin pưh mơng yu\ nao gah yu\ dơnung rơnang.

Ayuh hyiăng tơhrơi: 26 – 28 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 22 – 24 đo# C

Ayuh hyiăng mlăm: 17 – 19 đo# C; kơnong kơ plơi prong Đà Lạt 12 – 14 đo# C

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương