Hing ang amăng hrơi: 3/12/2020

VOV4.Jarai - Khul pơlir hơbít anom bơwih [ong hro\m tơring c\ar Lâm Đồng phrâo gum hro\m hăng gơnong bruă ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan tơring c\ar Lâm Đồng pơphun Jơnum “Hơbô| bruă pơlir hơbit kơplah wah anom bơwih [ong hro\m hăng anom bơwih [ong s^ mơdrô tui rơnoh yôm’’.

 

Gơnam đang hmua arăng pơdă prưng amăng hrơi jơnum

 

Truh ră anai, đơ đam tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo pơđ^ kyar 145 hơbô| bruă pơlir hơbit kơplah wah 66 anom bơwih [ong hro\m, 21 grup ngă hro\m amăng ngă hmua hăng 90 boh anom bơwih [ong s^ mơdrô amăng tơring c\ar, pơhưc\ 15.800 boh sang ano\ mut hro\m.

 

Amăng anun pơlir hơbit bơwih [ong s^ mơdrô, pơkra pơjing hăng blơi gơnam đang hmua hăng 131 hơbô| bruă; rông hlô mơnong hăng rông akan hơdang hăng 14 hơbô| bruă.

 

Sit biă `u hơmâo Anom bơwih [ong hro\m Sunfood Đà Lạt pơlir hăng giăm 200 boh sang ano\ [ơi Đà Lạt hăng kual jum dar pla pơjing 100 ektar a`ăm tui VietGAP ba s^ pơ 170 sang s^ mơdrô đơ đam dêh c\ar; anom bơwih [ong hro\m Anh Đào pơlir hăng 250 boh sang ano\  pơhrui glăi r^m ektar amăng ha thun le\ giăm 1 klai 200 klăk prăk ….

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương