Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - Tui hăng Anom bruă wai lăng gah hră pơgang gah mơnuih mơnam tơring ]ar Lâm Đồng, yap truh abih blan 6/2020 [ơi tơring ]ar hmâo 1.778 bôh anom bơwih [ong, sang măi pơkra gơnam tam s^ mdrô do\ng hnưh prăk pơgang gah mơnuih mơnam rơbêh kơ 80 klai prăk.

 

Amăng anun hmâo 10 bôh anom bơwih [ong do\ng hnưh gah hră pơgang mơnuih mơnam kơ mơnuih mă bruă mơng 8 blan truh kơ 95 blan hăng abih bang mrô prăk rơbêh kơ 8 klai prăk.

 

Rơđah biă `u kah hăng: Sang bruă bơwih [ong mơnuih [ôn sang Tâm Châu [ơi plơi prong Bảo Lộc hnư\h do\ng gah hră pơgang mơnuih mơnam hăng 128 ]ô mơnuih mă bruă amăng 16 blan hăng mrô prăk giăm truh 3 klai prăk.

 

{ơi Anom pơtô bruă mơnuih [ôn sang Lạc Hồng tơring glông Đức Trọng hmâo 34 ]ô mơnuih mă bruă, 81 blan hăng anai ăt hmâo anom do\ng hnưh prăk gah hră pơgang mơnuih mơnam rơbêh kơ 2 klai prăk.

 

Anom bruă wai lăng hră pơgang gah mơnuih mơnam tơring ]ar Lâm Đồng brơi thâo, bôh than do\ng hnưh le\ anom bơwih [ong bưp tơlơi tơnap amăng bruă mă, [u dưi no#p prăk kơ hră pơgang gah mơnuih mơnam.

 

Khă hnun hai, sa dua bôh anom hmâo djop prăk no#p mơn, samơ\ ăt ro\ng bil [u gưt no#p mơn.

 

Hơdôm mrô prăk do\ng hnưh gah hră pơgang gah mơnuih mơnam, pơgang gah ia jrao hăng hnư\h prăk blan mơng hơdôm bôh anom bơwih [ong ba truh bơdjơ\ nao tơlơi dưi mơng mơnuih mă bruă./.

VOV Tây Nguyên

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: