Hing ang amăng hrơi: 23/9/2020

VOV4.Jarai - Hro\m hăng bruă pơgang kman Covid-19, gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Lâm Đồng glăk dong [ơi anăp kơ bruă pơgang sa, dua tơlơi ruă anun le\ ruă rơkông đok, [am [ong tơkai, tơngan hăng mơbah laih dong duam đông drah.

 

Biă mă `u, hơdôm tơlơi ruă anai [uh lu [ơi kual ataih, asuek, [ing mơnuih ruă lu hloh le\ [ing c\ơđai anet, yua anun bruă pơgang tơlơi ruă kiăng đing nao [iă dong.

 

Mơng hrơi mut sang hră mơtăm, [uh 11 c\ô c\ơđai [ơi sang hră c\ơđai anet Phù Mỹ (tơring kual Cát Tiên, tơring glông Cát Tiên, tơring c\ar Lâm Đồng), arăng brơi pơdơi sang hră ba nao pơjrao yua kơ [am [ong tơkai, tơngan hăng mơbah. Gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Lâm Đồng glăk gir run pok pơhai lu hơdră pơgang [u brơi tơlơi ruă anai lar hyu pơko\n.

 

Sit biă `u, lơ 14/9, [ơi sang hră c\ơđai anet Phù Mỹ (tơring kual Cát Tiên, tơring glông Cát Tiên), hơmâo 11 c\ô c\ơđai mơng 18 truh pơ 24 blan [am [ong tơkai, tơngan hăng mơbah arăng kho\m brơi pơdơi sang hră pioh pơjrao.

 

Hmư\ arăng lăi pơthâo, gơnong bruă ia jrao tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo pơphun nao pel e\p abih bang 264 c\ô c\ơđai glăk do\ hrăm pơ sang hră c\ơđai anet Phù Mỹ hăng nao tơl sang [ing c\ơđai kiăng kiăo tui lăng bruă pơgang tơlơi ruă hu\i kman lar hyu pơko\n.

 

Ăt amăng rơwang hrơi tơjuh hlâo mơn, [ơi sang hră c\ơđai anet Anh Đào (phường 4, plơi prong Đà Lạt) hơmâo hơdôm pluh c\ơđai arăng brơi pơdơi sang hră yua [am [ong tơkai, tơngan hăng mơbah.

 

Khăm tơlơi ruă [am [ong tơkai, tơngan hăng mơbah brơi c\ơđai [ơi Đà Lạt

 

Ơi Nguyễn Đức Thuận – Khua gơnong bruă ia jrao Lâm Đồng brơi thâo, tơlơi ruă anai amu` lar hyu biă mă, hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao laih dong mơnuih [on sang anăm pơtah tai ôh.

 

Gơnong bruă ia jrao juăt hyu lăi pơthâo brơi mơnuih [on sang blung hlâo le\ kiăng pruih ia jrao amăng sang r^m hrơi, r^m wo\t hrơi tơjuh. Dua dong le\, rao tơngan agaih brơi [ing c\ơđai hlâo kơ [ong huă hăng tơdơi kơ nao juă glai.

 

Tlâo dong le\, lơ\m [uh c\ơđai [am [ong tơkai, tơngan hăng mơbah, mơnuih amăng sang ano\ anăm brơi c\ơđai tek rơwek hăng mơnuih pơko\n hu\i ngă kman lar hyu.

 

Dong mơng ako\ thun truh ră anai, tơring c\ar Lâm Đồng hơmâo rơbêh 170 c\ô c\ơđai [am [ong tơkai, tơngan hăng mơbah. {ing mơnuih ruă [uh lu hloh [ơi hơdôm tơring glông Đạ Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đức Trọng, plơi prong Bảo Lộc hăng Đà Lạt.

 

Hro\m hăng bruă pruih ia jrao [ơi kual hơmâo kman, gơnong bruă ia jrao Lâm Đồng glăk pơtrut kơtang bruă pơtô pơblang kiăng mơnuih [on sang thâo rơđah dong amăng bruă pơgang [am [ong tơkai, tơngan hăng mơbah, biă mă `u le\ pơtô brơi [ing nai hăng [ing neh wai lăng [ing c\ơđai anet thâo rơđah dong.

 

Ră anai glăk bơyan hơjan hlim, mơnuih duam đông drah glăk [uh lu tui [ơi tơring c\ar Lâm Đồng. Tui hăng gơnong bruă ia jrao [on lan, truh ră anai đơ đam tơring c\ar hơmâo rơbêh 330 c\ô mơnuih duam đông drah.

 

Tơlơi ruă [uh lu anih amăng tơring c\ar, lu hloh le\ [ơi tơring glông Bảo Lâm, Đức Trọng hăng Đạ Tẻh. Kiăng pơgang hu\i kman lar hyu kơtang, gơnong bruă ia jrao Lâm Đồng hơmâo gum hro\m kjăp hăng hơdôm [on lan pok pơhai hơdôm hơdră bruă pơgang duam đông drah;

 

Laih dong pơtrut kơtang bruă pơtô pơblang, pơsur mơnuih [on sang pruih ia jrao pơdjai kec\ hu\i c\eh c\ar, ta` pơjrao mơnuih ruă. Ơi Nguyễn Văn Luyến, Kơ-iăng Khua Anom bruă wai pơgang klin kman tơring c\ar Lâm Đồng brơi thâo.

 

{ing gơmơi ăt pok pơhai bruă hyu pel e\p, hyu pruih ia jrao pơdjai kec\, aro\ng aroac\ ngă lar hyu kman. Hơdôm anih hơmâo kec\ hăng aro\ng aroac\ [ing gơmơi pruih ia jrao pơdjai h^, pơtô brơi mơnuih [on sang pruih jrao pơjrao kec\, [u brơi pơko\ng lui ia amăng sang hăng biă mă `u hơdôm kơthung dưm ia kiăng pel e\p tong ten.

 

Laih dong rơkâo djop sang ano\ k^ hră pơkôl, jao [ing apăn bruă gah ia jrao kiăng tui lăng hơdôm sang ano\ kiăng amu` pel e\p. Kơ bruă pơgang duam đông drah truh ră anai tơring c\ar năng ai `u dưi pơgang h^ laih.

 

Phrâo anai, gơnong bruă ia jrao Lâm Đồng to\ tui [uh mơnuih tal 2 ruă rơkông đok. Anun le\ sa c\ô c\ơđai hrăm anih 12 sang hră gưl tlâo Đạ Tông, tơring glông Đam Rông.

 

Tlâ|o ia jrao pơgang ruă rơkông đok [ơi tiểu khu gah Liêng S’Rol-Đam Rông

 

Tơdơi kơ ba nao đit pơ sang ia jrao [ơi khoa Nội tổng hợp – Nhi – Truyền Nhiễm [ơi sang ia jrao tơring glông Đam Rông kiăng pơjrao, pô ruă anai hơmâo arăng mă drah pơc\rang lăng [ơi Sang ia jrao Pasteur [ôn prong Hồ Chí Minh; tui arăng lăi pơthâo pô anai ruă rơkông đok.

 

Ră anai `u glăk hơmâo gơnong bruă ia jrao Lâm Đồng ba nao pơdjai pơ sang ia jrao Nhiệt đới [ôn prong Hồ Chí Minh kiăng kơ pơjrao hăng kiăo tui lăng.

 

Ơi Nguyễn Quốc Minh, Khua Anom bruă wai pơgang klin kman tơring c\ar Lâm Đồng brơi thâo, tơdơi kơ [uh tơlơi ruă rơkông đok phrâo hloh [ơi să Đạ M’Rông, gơnong bruă ia jrao hơmâo pơphun hyu pel e\p anih ngă hơđuh đ^ kman samơ\ truh ră anai aka [u thâo mơng pă ôh.

 

{ơi anih [uh mơnuih ruă, gơnong bruă ia jrao hơmâo khăm brơi abih bang 320 c\ô mơnuih. Kiăng pơgăn h^ kman, Anom bruă wai pơgang klin kman tơring c\ar Lâm Đồng gum hro\m hăng gơnong bruă bơdjơ\ nao tơring glông Đam Rông to\ tui hyu pel e\p [ing mơnuih tek rơwek djơ\ mơnuih ruă.

 

Hro\m hăng anun gơnong bruă ia jrao hơmâo pơphun hyu tlâ|o ia jrao brơi abih bang mơnuih amăng thun arăng pơkă, pơtô pơblang, pơsur mơnuih [on sang ngă tui hơdôm hơdră pơgang tơlơi ruă rơkông đok.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương