Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - Tui hăng tơlơi lăi pơthâo glăi mơng Gru\p pơphun bruă Ping gah dêh ]ar, Jơnum prong Ping gah [ơi plơi pla rơwang bruă thun 2020-2025 amăng đơ đam dêh ]ar ta hmâo ngă giong laih.

 

Yap truh abih lơ 30/6/2020, hmâo laih 52.000 gru\p, khul ping gah pơphun truh kih bruă jơnum prong rơwang bruă 2020-2025, kơnong kơ do# 120 gru\p ping gah pơphun jơnum tơdơi kơ lơ 30/6.

           

Hrom amăng hơdôm hrơi anai mơn, 85 gru\p Ping gah gưl dlông hmâo pơphun jơnum; amăng anun hmâo 54 bruă jơnum ping gah pơphô hlâo, 33 bruă jơnum ruah khua [ơi anăp Khua git gai Ping gah.

 

Hà Nội, Yên Bái, Quảng Ninh le\ hơdôm khul ping gah tui tơlơi pơkă hlâo hmâo mrô khul jơnum prong gưl dlông ruah Khua git gai ping gah [ơi anăp lu amăng đơ đam dêh ]ar.

           

Yak blung a, Gru\p pơphun bruă Ping gah ]ih pioh bruă prăp lui jơnum prong [ơi hơdôm bôh plơi pla dưi ngă tui to\ng teng, lu mơta, djơ\ tơlơi pơkă, ngă tui tơlơi tơpă, dưi tum pơ[u\t bôh thâo ia rơgơi mơng lu mơnuih apăn bruă, mơnuih ping gah hăng mơnuih [ôn sang.

 

Mơnuih mă bruă lăi pơthâo gum hrom gưl ping gah, Gru\p apăn bruă, Khua git gai Ping gah, Kơ-iăng Khua git gai Ping gah, Jơnum min pel e\p kơđi tơlơi pơhlôm tơhnal pơkă, tơlơi ba tơbiă, ngă tui djơ\ glông jơlan. Bruă pel e\p glăi, pơsit hră pơ-ar jơnum, ako# bruă mơnuih mă bruă mơng gưl yu\ tơpă.

           

Tơlơi bơkơtuai [ơi lu mông jơnum [uh pơsôh, tơpă ara\. Tơlơi pơkă ruah khua amăng ping gah dưi ngă tui tơpă; abih bang kơnong kơ ruah sa wot djop mrô mơnuih apăn bruă, ding kơna Gru\p apăn bruă Ping gah, Khua git gai, Kơ-iăng Khua git gai Ping gah, ding kơna Jơnum min pel e\p kơđi tơlơi hăng khua pơ ala nao jơnum prong Ping gah gưl dlông.

 

Mrô mơnuih hlăk ai apăn bruă, đah kơmơi apăn bruă, mơnuih djuai ania [iă apăn bruă gum hrom gưl ping gah [ơi lu anih djơ\ hăng tơhnal ba tơbiă hăng hloh kơ anun dong.

           

Khă hnun hai, hră pơ-ar mơng sa dua anih anom akă ngă giong, dơlăm. Mrô wot gum pơhiăp bơkơtuai sa dua ]ô khua pơ ala do# [ia\, akă dưi pơjing tơlơi bơrơjah, lăi pơblang amăng mông jơnum; bruă gum hrom gum pơhiăp amăng hră ]ih pioh jơnum mơng Ping gah dêh ]ar hăng gưl dlông [ơi anăp akă dưi đing nao djơ\ rơnoh.

 

Pha ra le\, do# hmâo sa dua ]ô mơnuih apăn bruă Khua git gai, Kơ-iăng Khua git gai Ping gah dưi tơbiă anăn glăi samơ\ [u dưi hmâo ara\ng ruah.

           

Ơi Phạm Mạnh Khởi, Khua Anom apăn bruă Ping gah dêh ]ar, Gru\p pơphun bruă Ping gah brơi thâo, hơdôm tơlơi phrâo mơng Jơnum prong Ping gah rơwang bruă mơng thun 2020-2025 dưi ngă tui tơpă, ba glăi bôh tơhnal klă.

 

Rơđah biă `u le\ bruă bơkơtuai [ơi anăp pơdah tui tlôn [ơi mông jơnum prong jơlan hơdră bruă mă hăng bruă pơphô hlâo ruah khua [ơi anăp Khua git gai Ping gah amăng mông jơnum.

 

Hrom hăng anun, glông hơdră mơnuih mă bruă ăt hmâo lu pơplih phrâo mơn, ngă tui 5 yak, mơnuih dưi ruah glăi ngă hlâo mơnuih gum hrom tal blung a ngă tơdơi tui jơlan gah ngă amăng [rư\ kơja\p, rim bruă rơđah rơđông, rim djuai bruă apăn mơng gah yu\ đ^ hăng dlông, pơphôm pơpu\, to\ng ten, ngă dơ\ hơpă kơja\p hơdơ\ anun.

           

Kiăng pơphun bruă truh kih jơnum prong gưl dlông [ơi anăp lăi ha jăn hăng jơnum prong Ping gah hơdôm gưl lăi hrom, ơi Khởi lăi rơđah 5 mơta tơlơi hrăm kiăng pơplih pơkra mă tu\ tơlơi găn rơgao.

           

Hơdôm gưl ping gah khom lăi pơthâo djop, dơlăm Tơlơi ]râo ba mrô 35 mơng Ding jum kơđi ]ar, tơlơi pơmin ]râo ba amăng tơlơi ]ih mơng Khua git gai Ping gah dêh ]ar, Khua mir sir dêh ]ar ta ơi Nguyễn Phú Trọng kơ prăp lui hăng pơphun klă jơnum prong Ping gah hơdôm gưl hăng hơdôm tơlơi pơkă pơtô brơi mơng Ping gah dêh ]ar kiăng kơtưn bruă git gai, ]râo ba, pơtô brơi, pel e\p bruă prăp lui hăng pơphun jơnum prong.

 

Lăng yôm bruă pel e\p, pơsit hră pơ-ar, ako# bruă mơnuih mă bruă mơng gưl yu\, khom ]râo ba pơkra glăi, pơhrua nao dong tơdah akă djơ\ hăng tơlơi kiăng.

           

Tơlơi lăi pơthâo glăi bruă kơđi ]ar khom hmâo ako# tlôn djơ\ rơ-oa, pơhlôm logic, pơsit djơ\ bôh than, abih bang bôh tơhnal dưi ngă, klah ]un hơdră ngă klă, pơ]eh phrâo, bôh than [uh rơđah kiăng ruah mă hơdôm tơlơi kiăng hrăm tui dơlăm; hrom hăng anun pơkă lăng hlâo tơlơi kiăng ba tơbiă hmâo tơhnal hrưn đ^ prong, hơdôm bruă mă, jơlan pơsir ha amăng ple\, abih bang wot pơdo\ng Ping gah, pơđ^ kyar bơwih [ong mơnuih mơnam, pơhlôm pơgang lo\n ia rơnuk rơnua plơi pla, pơtom hiăp, ruah mă djơ\ bruă phun, hơdôm jơlan pơsir phrâo kiăng pơđ^ kyar, kơja\p phik, hăng tơhnal lăng nao truh thun 2030-2045.

           

Tơlơi lăi pơthâo glăi tơlơi pel e\p mơng gưl ping gah khom hmâo jơlan hrưn đ^ prong. Hluai tui hơdôm bruă mă mơng gưl Ping gah hmâo lăi nao amăng hơdôm tơlơi pơkă mơng Ding jum kơđi ]ar, Gru\p apăn bruă git gai Ping gah kiăng pel e\p, be\ bơrơkua bôh yôm hăng tơlơi lăi pơthâo glăi kơđi ]ar.

 

Đing nao pel e\p glăi bruă ngă tui tơlơi pơkă hơbit tơpă, tơlơi pơkă mă bruă mơng gưl ping gah, pơplih phrâo jơlan gah git gai, kơnuih, jơlan gah mă bruă, mơng anun pơsit rơđah bruă gơgrong mơng khul, rim mơnuih kiăng ba tơbiă glông jơlan, bruă mă djơ\ pioh pơkra, hơkru\ glăi tơlơi akă dưi ngă, do# tơdu.

           

Ngă klă bruă gum pơhiăp bơkơtuai hơdôm hră ]ih pơkra bruă Jơnum prong tal 13 mơng Ping gah, hră pơ-ar jơnum prong ping gah gưl dlông [ơi anăp hăng gưl pô.

 

Đing nao gum pơhiăp bơkơtuai hơdôm bôh yôm tơnap, phrâo, hơdôm tơhnal pơkă, bruă mă phun, jơlan pơsir phrâo [udah tơlơi do# hmâo lu tơlơi gum pơhiăp pha ra, biă `u hơdôm bôh yôm bơdjơ\ nao [ơi anăp [ơi tơring ]ar, [irô, anom bruă hăng mơ-^t hlâo bôh yôm gum lăi pơthâo tơlơi bơkơtuai kơ [ing khua pơ ala kơsem min to\ng ten, prăp lui gum pơhiăp klă kơja\p, ngă bruă jơnum pơsôh hloh, bơrơjah, lăi pơlang amăng mông jơnum.

           

Amăng bruă mơnuih mă bruă khom lăng yôm ano# klă, mă tơhnal pơkă, tơlơi kiăng le\ phun, hrom hăng anun, pơsit djơ\ mơnuih apăn bruă wot pran jua, tơlơi hơd^p mơda, jơlan nao, bôh thâo, tơlơi đăo gơnang hăng bôh tơhnal bruă mă.

 

Hơdôm tơlơi tơnap, lu mơta, ta` bơdjơ\ nao, do# hmâo lu tơlơi gum pơhiăp pha ra jai khom djă pioh djơ\ tơlơi pơkă, ngă tui ha amăng ple\, pơhư prong tơlơi tơpă, ngă tui bôh thâo khul gru\p hăng pơsit tui lu bơnah./.

            Thanh Hà/VOV.VN pô ]ih – Siu H’ Prăk pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: