Hing ang amăng hrơi: 11/7/2020

VOV4.Jarai - Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi brơi thâo: Kơnuk kơna dêh ]ar anai rơkâo Gong gai dêh ]ar Kha] hăng Nga ta#o hloh pơphun hơdôm bruă bơkơtuai “ta` hloh tơdah dưi” kiăng gum hrom bơkơtuai kơ tơlơi wai lăng phao kơtoang ayuh.

 

Pơhiăp [ơi anăp mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo, Mơnuih truh pơhiăp mơng Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Mi ăt brơi thâo mơn Kơnuk kơna Mi bơni tơlơi pơkôl mơng Kha] gum hrom hơdôm bruă bơkơtuai kơ wai lăng phao kơtoang.

 

Yua anun, yak nao to# tui amra le\ hơdôm bruă bơkơtuai pơbưp [o# mơta [ơi anăp kơplah wah Mi hăng Kha].

 

Tơlơi pơkôl pơhro\ trun hăng ngă hơdư\ h^ phao kơtoang kơsung blah START phrâo, do# iâu le\ START-3 dưi k^ pơkôl amăng thun 2010 le\ ăt do# dưi yua mơn kơplah wah Nga hăng Mi kiăng hơdư\ h^ pran kơtang gah ling tơhan.

 

Tơlơi pơkôl anai abih hrơi pơkă amăng blan 2 thun 2021 hăng jăng jai Mi akă lăi pơto\ng ôh gơ`u pơmin ]i pơhrơ\i mơn./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương