Hing ang amăng hrơi: 30/10/2020

VOV4.Jarai - Khua Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga Sergey Lavrov hăng Khua Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Belarus Vladimir Makey phrâo pơhiăp nao rai amăng telephone, bơkơtuai kơ tơlơi ră anai [ơi Belarus.

 

Tui hăng tơlơi pơhing mơng Ding jum pơtom hiăp dêh ]ar Nga, ơi Sergey Lavrov sa wot dong bâo glăi tơlơi do\ng yua mơng Nga pioh kơ tơlơi pơ]eh, pơplih phrâo phiah phiăn [ơi Belarus kiăng ta` hơđong tơlơi amăng lo\n ia.

 

Dua Khua Ding jum dua bôh dêh ]ar Nga hăng Belarus ăt lăi nao mơn sa dua mơta tơlơi kiăng je] bơdjơ\ nao tơlơi gum hrom kơplah wah dua bơnah amăng rơwang hơdôm khul gru\p jar kơmar phun, blung hlâo le\ [ơi Sang gum hơbit djop dêh ]ar hăng Khul pơgang rơnuk rơnua hăng Gum hrom kual Mi Ko# (OSCE)./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương