Hing ang amăng hrơi: 7/7/2020

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi lơ 6/7 [ơi Hà Nội, Phun akha pơgang, bo\ng glăi hăng ayuh hyiăng [u klă ngă, Ding jum đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan pơphun bruă jơnum pok pơhai bruă mă hơdôm blan rơnu] thun.

 

Tơlơi pơsit mơng Anom pơkă lăng hlâo ayuh hyiăng dêh ]ar ta brơi [uh, amăng thun anai amra hmâo năng ai `u mơng 11 truh 13 tal kơthel hăng rơ-o\t ngă.

 

Amăng anun hmâo mơng 5 truh 6 tal kơthel amra luh nao amăng kual lo\n, kơthel truh kaih, rơnoh kơtang `u prong, pưh mut amăng kual dơnung le\ kual hmâo anom mă yua hăng tơlơi găn rơgao pơgang, pơgăn ayuh hyiăng [u klă ngă akă kơja\p.

 

Jao bruă mă kơ Phun akha pơgang, bo\ng glăi ayuh hyiăng [u klă ngă, Kơ-iăng Khua Ding jum đang hmua hăng pơđ^ kyar [ôn lan dêh ]ar ơi Nguyễn Hoàng Hiệp lăi rơđah, hơdôm blan rơnu] thun le\ hơdôm hrơi ayuh hyiăng [u klă ngă lu hloh yua anun Phun akha pơgang, bo\ng glăi ayuh hyiăng [u klă ngă khom lăng tui hăng lăng tui kơja\p ayuh hyiăng pơplih kiăng pơphô brơi hmao tlôn kiăng huăi tơnap lom bo\ng glăi hăng ayuh hyiăng [u klă ngă.

 

Hrom hăng anun le\ ngă giong hơdră pơkă, Tơlơi phiăn ako# Kli pơplih pơkra dưi hmâo Khua pơ ala mơnuih [ôn sang pel e\p kiăng ]ih pơjing Tơlơi phiăn mă yua pioh ha amăng ple\ pok pơhai./.

VOV

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: