Hing ang amăng hrơi: 5/8/2020

VOV4.Jarai-Ngă tui djơ\ Hră pơ]râo trun mơ\ng Khua dêh ]ar kơ bruă brơi pơ]lah mơnuih mơnam, Ping gah ling tơhan Quân khu 5, [u pơtum jơnum ruah khua ping gah ling tơhan Quân khu rơwang bruă mơ\ng thun 2020-2025 ôh, amăng hrơi blan pơ]lah mơnuih mơnam.

 

Tui hăng ako\ bruă hrom, him lăng pơphun jơnum ruah khua ping gah ling tơhan Quân khu 5 amăng lơ 7/8.

 

Samơ\, yua tơlơi pơhing klin kheng Covid 19 [ă hyu tơnap tap đơi anun yơh Ping gah ling tơhan Quân khu 5 brơi lui jăng jai, pioh pơtum kơ bruă pơhlôm, pơgang klin kheng prong lar hyu, tơguan tơl hơmâo tơlơi pơtrun phrâo dơ\ng.

 

Yap truh ako\ 7 rơgao, djop ping gah gah ling tơhan Quân khu 5, ping gah ling tơhan djop tơring ]ar, [on prong amăng kual Tong krah hăng Dap kơdư ngă giong laih bruă ruah khua ping gah.

 

Bruă prăp lui jơnum prong ping gah ling tơhan Quân khu 5 hơmâo ngă giong laih, kơ bruă pơphun dăp lui bruă, ruah khua, pơphun jơnum  hơmâo khua mua ping gah ling tơhan dêh ]ar pơsit laih.

 

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: