Hing ang amăng hrơi: 28/9/2020

VOV4.Jarai - Mơguah hrơi anai (28/9), Jơnum ruah khua Ping gah tơring c\ar Gialai tal XVI, rơwang thun 2020-2025 sit nik pơphun. Hlâo anun, tlam lơ 27/9, [ơi sang jơnum lơ 2-9 (plơi prong Pleiku), Jơnum ruah khua Ping gah tơring c\ar Gialai tal XVI, pơphun jơnum prap lui hlâo.

 

 

Nao jơnum prap lui hlâo hơmâo 350 c\ô khua mua mơng 21 anom bruă Ping gah tơring c\ar. Amăng mông jơnum prap lui hlâo, Jơnum hơmâo ruah Khul khua git gai hơmâo 15 c\ô; Khul c\ih pioh hơmâo 3 c\ô hăng Khul khua pơphô bruă le\ [ing khua mua nao jơnum hro\m hơmâo 7 c\ô.

 

Rơwang thun 2020-2025, Ping gah tơring c\ar Gialai to\ tui mut hro\m, đing nao pơjing Ping gah mă bruă tơpă sit, thâo rơgơi, gơgrong amăng bruă kơđi c\ar hăng thâo git gai; pơ[ut pran gum pơgôp abih bang anom bruă djop gưl hăng mơnuih [on sang.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương