Hing ang amăng hrơi: 29/10/2020

VOV4.Jarai - Hăng anăn pơphun “Mut hro\m - ngă pô – thâo thăi - khut khăt - ba gru’’, Jơnum ruah khua Ping gah [ut hơdôm anom bruă gơnong dlông tal XIII, rơwang thun 2020-2025 sit nik pơphun mơguah tam brơi (28/10) [ơi plơi prong jưh jom Hà Nội.

 

Đ^ pơhiăp amăng mông git gai jơnum, ơi Nguyễn Văn Bình, Khua khul bơwih [ong huă gơnong dlông rơkâo, Ping gah [ut anom bruă gơnong dlông to\ tui pơplih phrâo amăng bruă git gai, pơhlôm tong ten tơpă sit, djơ\ hăng bruă mă.

 

Hơkru\ glăi pran mut hro\m amăng djop gưl, khul grup Ping gah, pơplih phrâo amăng pran mă bruă. Kơtưn gum hro\m kjăp hăng djop anom bruă Ping gah, Khul khua mua apăn bruă Ping gah, khua mua git gai anom bruă gơnong dlông amăng git gai pơjing mơnuih apăn bruă Ping gah amăng djop anom bruă Ping gah, ke\ ph^ tui Ping gah, yua kơ tơlơi dưi lo\n ia ta.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương