Hing ang amăng hrơi: 4/7/2020

VOV4.Jarai-Jơnum min djuai ania ngă hrom anom bruă ju\ yap dêh ]ar Jơnum pôr pơthâo boh tơhnal tơ`a hơduah tơlơi pơhing kơ bruă mă bơwih [ong huă mơnuih mơnam mơ\ng 53 djuai ania [iă amăng dêh ]ar.

 

Boh tơhnal tơ`a hơduah amăng thun 2019 brơi [uh, tơlơi hơdip mơda mơ\ng mơnuih djuai ania [iă amăng dêh ]ar Việt Nam hơmâo lu tơlơi bơblih đ^ tui pơkă hăng boh tơhnal tơ`a hơduah amăng 4 thun pơ hlâo adih.

 

Tơdơi kơ 10 thun, mrô mơnuih [on sang 53 djuai ania [iă đ^ tui 1 klăk 900 rơbâo ]ô, dưm dưm rơbêh 14% pơkă hăng mrô mơnuih amăng dêh ]ar.

 

Truh ră anai, 95% mrô să hơmâo jơlan rơdêh nao rai truh pơ plơi pla  hăng să. Đơ đam dêh ]ar hơmâo 21 rơbâo 600 boh sang hră hăng 26 rơbâo 500 boh anih hrăm hră amăng plơi pla mơnuih djuai [iă.

 

Mrô mơnuih [un rin hăng giăm [un rin amăng kual mơnuih djuai [iă hro\ tui 1,2% pơkă hăng thun 2015.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương