Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

 

VOV4.Jarai-Dơ\ng mơ\ng lơ 20/10, kơnang kơ djop sang bruă pôr pơthâo tơlơi pơhing, Khua mua apăn bruă ping gah dêh ]ar tal XII pôr pơthâo Hră lăi pơthâo kơ mông jơnum ruah khua ping gah đơ đam dêh ]ar tal XIII, pioh mơnuih [ôn sang djru pơgôp hiăp.

 

Bruă mă tơlơi pơgôp hiăp mơ\ng mơnuih [ôn sang pơbuă tui Hră lăi pơthâo pơdah đ^ Jơnum ruah khua ping gah tal XIII, kiăng pơtum lu tơlơi pơmin, ia rơgơi tơlơi kơhnâo mơ\ng ană plơi pla, pơdah rai tơlơi dưi ngă pô mơ\ng mơnuih [ôn sang djru pơgôp hiăp kơ bruă ping gah, dăp hơdră pơkra tơlơi phiăn, man pơphô brơi hơdră yôm kơ lo\n ia truh thun 2025, lăng nao pơ anăp truh thun 2030 hăng 2045, djru hrom pơđ^ tui tơlơi tu\ yua hră lăi pơthâo Jơnum ruah khua ping gah dêh ]ar tal XIII;

 

pơ kjăp glăi, pơpu\ tui tơlơi đăo kơnang mơ\ng mơnuih [ôn sang hăng ping gah, ngă kơ tơlơi pơmin ping gah djơ\ pran jua ană plơi. Hrơi blan brơi mơnuih [ôn sang pơgôp hiăp le\ dơ\ng mơ\ng lơ 20/10/2020 truh abih lơ 10/11/2020.

 

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương