Hing ang amăng hrơi: 22/9/2020

 

VOV4.Jarai-Ră anai, r^m hrơi, plơi prong Đà Lạt, Lâm Đồng du` hăng pơsir djah truh kơ 250 tơn. Yua sang măi pơsir ia djah hăng djah djâo mă bruă aka djop tơhnal pơkă, anih tuh djah [ơi Kam Ly arăng krư\ amăng mut nao yua ngă hơ[ak jrak kơtang samơ\ ră anai khom pok glăi jơlan brơi nao tuh djah.

 

Tơlơi anun jai kraih ngă kơtang ano\ hơ[ak jrak [ơi plơi prong tuai ]uă ngui Đà Lạt lăi hrom, kual tuh djah Kam Ly ăt hnun mơ\n jai kraih hơ[ak jrak kơtang.

 

Man pơdong [ơi anih lo\n rơhaih 28 hektar amăng să Xuân Trường, ataih mơ\ng plơi prong Đà Lạt 20 km, sang măi pơsir djah khăng mơ\ng kông ty sa ding kơna anih hơdip jum dar pran kơtang mơtah mơda mă bruă mơ\ng blan 5/2015, pơhrua anih tuh djah Kam Ly yua kơniă laih.

 

Anih tuh djah [ơi Kam Ly blai laih hăng ngă hơ[ak jrak kơtang anih hơdip jmu dar

 

Samơ\, truh hrơi mă bruă, sang măi anai [uh lu tơlơi tơdu aka [u gal ôh, kah hăng măi pơsir djah djâo răm na nao, djah ba tuh pơsir lu đơi, ngă kơđông na nao djah jai hrơi blai h^, anun yơh bruă pơsir djah djâo [ơi plơi prong Đà Lạt rơgao hnong.

 

Tui hăng ơi Cao Văn Cho, Khua kông ty sa ding kơna anih hơdip jum dar pran kơtang mơtah mơda lăi, tơbiă rai mơ\ng tơlơi ba truh tơlơi do\ kơ[ah anai samơ\ phun `u ăt yua rơnoh prăk tơring ]ar apah kơ bruă pơsir djah [iă đơi.

 

‘’Thun 2015 pơphun mă bruă, lơ\m anun nua pơsir djah lơ\m 1 tơn 129 rơbâo 500 prăk. Bơ anih pơko\n pơsir djah dor h^ amăng lo\n [ơi Kam Ly le\ rơnoh prăk apah 136 rơbâo prăk sa tơn, bơ gơmơi mă yua măi mok pơsir djah le\ nua rơgêh đơi, anun [u anăm ngă ôh.

 

Truh thun 2017, Jơnum min mơnuih [on sang tơring ]ar brơi kâo ju\ yap glăi 336 rơbâo prăk sa tơn djah samơ\ kâo jao glăi kơ anom bruă Keh prăk tuh pơ alin pơđ^ kyar Lâm Đồng.

 

Anom bruă anai, ruah mă dua sang bruă brơi tuh pơ alin phrâo samơ\ gơ`u [u anăm ngă ôh, anun yơh gơmơi mă glăi hăng pơphun bruă mă [ơi sang măi anai 2 blan hăng anai đô].

 

 Gơmơi ăt tuh pơ alin dơ\ng hăng glăk iâu pơthưr lu anom bruă pơko\n tuh pơ alin pơ]ruh ngăn hrom kiăng pơsir djah djâo, pơgang brơi anih hơdip jum dar dưi rơgoh mơtah mơda hiam klă’’.

 

Sang măi pơsir djah khăng mơ\ng kông ty sa ding kơna Anih hơdip jum dar Pran kơtang mơtah mơda [ơi Đà Lạt mă bruă du bla

 

 

Ră anai sang măi anai kơnong mă bruă 40% pơkă hăng hnong dưm truă măi mok, r^m hrơi tu\ mă pơsir djah 80 tơn, kơnong 1/3 mrô djah djâo amăng plơi prong Đà Lạt.

 

Tơlơi anai, kiăng lăi 170 tơn djah pơko\n khom ba nao pơ anih tuh djah Kam Ly dơ\ng mơ\n, ngă kơ anih anai hơ[ak jrak jai hrơi kơtang.

 

Hơdôm thun giăm anai, anih tuh djah Kam Ly sit hơjan ia ling dăo, lo\n dor, ia kor đuăi djah, puh ba pơ anih mơnuih [on sang do\.

 

Khă tui anun, tui hăng ơi Huỳnh Ngọc Hải, Khua Gơnong bruă Kông ngăn lo\n glai hăng anih hơdip jum dar Lâm Đồng, anih tuh djah [ơi Kam Ly hơbin krư\ amăng jơlan mut nao le\ tui hluai hnong pơsir djah mơ\ng sang măi tuh djah khăng [ơi să Xuân Trường đô].

 

‘’Anih tuh djah Kam Ly do\ amăng anih hơ[ak jrak kơtang mơ\, Khua dêh ]ar hơmâo pơtrun hiăp brơi krư\ amăng jơlan mut nao.

 

Tơring ]ar Lâm Đồng ăt pơkă rơnoh prăk man pơdong anih pơsir djah hăng brơi krư\ amăng jơlan nao pơ anih tuh djah anai.

 

Samơ\ yua bruă tuh pơ alin man pơdong mơ\ng sang măi pơsir djah anun aka [u ngă giong ôh, anun yơh ăt do\ mă yua tuh djah pơ anih tuh djah Kam Ly.

 

Ră anai, tơlơi tơnap le\ gah anom bruă tuh pơ alin aka pơsir tơlơi tơdruă gơ`u pô, tơdah ngă giong sang măi kah hăng tơlơi rơkâo kiăng ngă mơ\ng blung a, mông anun kah amra pơsir djah djâo kah hăng tơđar’’.

 

Khua ding jum Kông ngăn lo\n glăi hăng Anih hơdip jum dar ơi Trần Hồng Hà nao e\p lăng tơlơi pơhing pơsir djah [ơi Đà Lạt

 

Anom bruă tuh pơ alin pơsir djah lăi le\ rơnoh prăk tơring ]ar apah pơsir djah [iă đơi, ngă kơ sang măi mă bruă lup na nao, bơ anom bruă wưai lăng mơ\ng kơnuk kơna le\ jăm kơ anom bruă s^ mơdrô bơdjơ\ sao tơdruă anun aka tuh pơ alin ngă giong sang măi.

 

Aka [u thâo ôh hơbin Đà Lạt dưi pơsir h^ djah djâo djơ\ hnong pơkă. Samơ\ khă bruă pơsir djah djâo mơ\ng Đà Lạt klă hai, kah hăng Khua Gơnong bruă wai lăng Kông ngăn lo\n glai hăng anih hơdip jum dar Lâm Đồng lăi, abih bang tơlơi gir run anun kơnong ngă jăng jai đô] mơ\n.

 

Tui hăng Khua ding jum wai lăng Kông ngăn lo\n glai hăng Anih hơdip jum dar, ơi Trần Hồng Hà, kiăng pơsir sui thun pơ anăp adih, Lâm Đồng khom hơmâo hơdră djơ\ lăp, pơsir tu\ yua  tơlơi kơ djah djâo.

 

‘’Đà Lạt le\ sa boh plơi prong tuai ]uă ngui prong, tơdah djah djâo pơsir [u klă, aka [u hơmâo anih pơkă hnong tuh djah, tuh pơ alin pơsir tong ten jing sa tơlơi je] ame] yơh.

 

Anai le\ tơlơi ju\ yap kiăng pơsir prong biă mă tơring ]ar Lâm Đồng khom ngă. Bruă tuh pơ alin man pơdong sang măi anai kơnong pơsir jăng jai mơ\n, yua dah măi ]uh djah aka pơkă lăng ôh.

 

Hăng Đà Lạt le\, pơ anăp anai, khom ruah mă hơbo# bruă wai lăng tong ten bruă pơsir djah djâo.

 

Sit mơ\n khom lăi pơthâo lu hơdră, amăng anun khom ngă tui djơ\ tơlơi pơtrun amăng tơlơi phiăn pơgang anih hơdip jum dar thun 2020 amra ]ih pơkra glăi pơ anăp anai’’.

 

Tơdah [u pơkă hnong ta` djơ\ hơdră hăng tuh pơ alin tơpă kơ bruă pơsir djah djâo, Đà Lạt-Lâm Đồng tơnap biă mă dưi bong glăi hăng rup rap sa boh plơi prong tuai ]uă ngui lăng bơnga hiam.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương