Hing ang amăng hrơi: 27/1/2021

VOV4.Jarai-Jơnum pơdă gơnam s^ mơdrô Bơyan phang Đà Nẵng thun 2021 pok pơhai laih mơmo\t lơ 26/1, pơhư]  300 ]ơgăn pơdă gơnam s^ mơdrô mơ\ng 200 boh anom bruă s^ mơdrô amăng dêh ]ar. Lu mơta gơnam s^ mơdrô ba pơdă hơmâo: Gơnam điện tử, gơnam pơke\ apui lơtrik, gơnam mơ\ng kyâo pơtâo, ano\ ngă hiam anih do\ sang ano\, gơnam pơhrôp hiam; gơnam yua r^m hrơi bơwih brơi bơyan [ong têt kah hăng gơnam pơkra ming mơnong [ong huă, gơnam s^ mơdrô eng ao, hơbo# phrâo, tơkho\ jep hăng kl^, gơnam ngă pơhrôp hiam…..

 

Pok jơnum pơdă gơnam s^ mơdrô bơyan phang Đà Nẵng

Jơnum anai e\ sa amăng hơdôm bruă mă na nao, ngă gêh gal kơ anom bruă s^ mơdrô, pôr pơthâo anăn păn, pok prong anih anom s^ mơdrô, blơi gơnam s^ mơdrô mơ\ng mơnuih [ôn sang amăng bơyan ngă yang thun phrâo tết djuai ania. Jơnum pơdă gơnam s^ mơdrô bơyan phang Đà Nẵng pơphun truh abih lơ ½ kah abih.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương