Hing ang amăng hrơi: 21/10/2020

VOV4.Jarai - Tơdơi kơ hơdôm hrơi blan [u [uh, mơng ako\ blan 10 truh ră anai, tơring c\ar Daklak hơmâo dong lu mơnuih [ă tơlơi ruă rơkông đok. Biă mă `u, [ing mơnuih ruă anai [u bơdjơ\ nao mơnuih ruă hlâo anun hăng [uh raih daih [ơi hơdôm plơi pla phara pơko\n. Tơlơi anai ngă tơnap tap amăng bruă pơgang tơlơi ruă rơkông đok [ơi [on lan.

 

Glăk do\ pơjrao tơlơi ruă rơkông đok [ơi anih pơc\lah mơnuih ruă [ơi Sang ia jrao tơring glông Lăk, tơring c\ar Daklak, amai H’Yum Bdap, do\ [ơi [uôn KDiê 2, să Dak Nuê brơi thâo: `u duam, ruă đok rơbêh kơ 10 hrơi anai laih, hơmâo sang ano\ ba nao pơ sang ia jrao tơring glông c\i khăm hăng pơc\rang lăng hu\i ruă rơkông đok hă [u\.

 

Tơdơi kơ pơc\rang lăng, thâo tong ten `u ruă rơkông đok, amai H’Yum bral rơngal. Samơ\, truh ră anai, `u hơđong pran jua laih yua kơ tơlơi ruă glăk plai [iă.

 

Lơ\m nao pơ sang ia jrao blung hlâo kâo duam pơ-iă drơi, laih anun kâo khăm, pơc\rang lăng [ing ơi ia jrao lăi kâo ruă rơkông đok yua anun kho\m đit glăi pơ sang ia jrao mơtăm.

 

Lơ\m do\ glăi hơmâo [ing ơi ia jrao pơ alum pran jua, yua kơ amăng sang ia jrao hơmâo djop ia jrao pơjrao yua anun [ing ơi ia jrao pơthâo brơi kâo anăm bơngo\t đơi ôh. Truh ră anai kâo mưn plai [iă yơh, huăi bơngo\t đơi dong tah.

 

Tơring glông Lăk le\ tơring glông blung a amăng tơring c\ar Daklak [uh mơnuih ruă rơkông đok, hăng 9 c\ô mơnuih. Amăng mrô anai, hơmâo 2 c\ô mơnuih arăng kho\m ba nao pơjrao pơ sang ia jrao prong kual Dap kơdư yua kơ ruă kraih, 7 c\ô do\ glăi arăng pơjrao pơ sang ia jrao tơring glông.

 

Ơi ia jrao khăm brơi mơnuih ruă rơkông đok

 

Kiăng kơ huăi ngă lar hyu mơng pô anai nao pô adih, sang ia jrao tơring glông Lak hơmâo ako\ pơjing sa anih kơnong pơjrao brơi [ing mơnuih ruă rơkông đok đôc\ le\ [ơi Khoa Nội – Nhi - Nhiễm hăng hơmâo djop gơnam tam măi mok laih dong [ing mơnuih apăn bruă gah ia jrao.

 

Ră anai 6/7 c\ô mơnuih ruă dưi glăi pơ sang laih, mơnuih ruă do\ glăi ăt pơc\rang lăng abih kman ruă rơkông đok tal 2 laih. Ơi ia jrao Chuyên khoa 1 ơi Nguyễn Hữu Thiện, khua git gai gah Khoa Nội – Nhi – Nhiễm, sang ia jrao tơring glông Lăk brơi thâo:

 

Tơdơi kơ tu\ mă hăng pơjrao mơnuih ruă blung a kah hăng amăng hơdôm hrơi blan pơjrao brơi 9 c\ô mơnuih ruă [ơi khoa truyền nhiễm sang ia jrao tơring glông Lăk, Sang ia jrao hơmâo prap lui hơdră pơjrao kiăng pơgăn h^ tơlơi ruă.

 

Truh ră anai, abih bang mơnuih ruă rơkông đok [ơi tơring glông Lăk arăng pơjrao djơ\ hăng hơdră pơkă hăng [u hơmâo hlơi ôh ruă kraih.

 

Tui hăng ơi Phạm Phú Anh, Kơ-iăng khua sang ia jrao tơring glông Lăk, tơlơi ngă tơnap hloh amăng bruă pơgang tơlơi ruă rơkông đok [ơi tơring glông le\ [ing mơnuih ruă [u mơnuih ruă [u hơmâo bơdjơ\ nao mơnuih [ă klin pơko\n hăng [ing mơnuih ruă anai do\ [ơi anih phara. Tơlơi anai ngă kơ gơnong bruă ia jrao kho\m kiăo lăng tơl anih hơmâo mơnuih ruă kiăng guang dar pơgăn h^ klin.

 

Ăt tui hăng ơi Phạm Phú Anh mơn, ră anai tơring glông Lăk hơmâo pơgiong laih bruă tlâ|o ia jrao pơgang [ơi 3 boh să blung a [uh mơnuih ruă rơkông đok le\ să Dak Liêng, Bông Krang hăng Dak Phơi, Giăm 40 rơbâo ară ia jrao vaccine hơmâo tlâ|o brơi 20 rơbâo c\ô mơnuih [ơi 3 boh să anai, truh pơ rơbêh 90%.

 

Pơc\rang lăng rơkông đok [ing mơnuih bưp jê| giăm hăng mơnuih ruă

 

Pơ anăp anai, tơring glông Lak him lăng amra tlâ|o brơi ia jrao pơgang [ơi 3 boh să anun le\ Krông Nô, Earbin hăng Nam Ka. Samơ\, yua kơ phrâo [uh dong 3 c\ô mơnuih ruă [ơi să Dak Nuê hăng Nam Ka yua anun bruă tlâ|o ia jrao pơgang ruă rơkông đok amra pơplih glăi dong. Ơi Phạm Phú Anh brơi thâo:

 

Tui tơlơi pơkă gir run truh abih rơwang quý I amăng thun tơdơi amra pơgiong bruă tlâ|o ia jrao pơgang, samơ\ yua phrâo [uh mơnuih ruă anun yơh aka [u dưi lăi lui hlâo hlơi.

 

Ră anai pơphun hyu tlâ|o samơ\ kơ[ah ia jrao ăt ngă tơnap mơn, [udah hơmâo djop ia jrao samơ\ mrô mơnuih kiăng tlâ|o lu tui, tơdah mă glăi ha wo\t lu ia jrao amra ngă tơnap amăng wai lăng.

 

Bơ đing siren truh ră anai tơring glông hơmâo blơi glăi abih yơh do\ kơnong pơphun hyu tlâ|o đôc\. Hyu tlâ|o kual ataih hlâo laih dong [ơ[rư\ pot glăi giăm anai. Lơ\m hyu tlâo [ing nai ia jrao amra nao tơl plơi pla kiăng huăi pơ [ut lu mơnuih. Bruă tlâ|o ia jrao him lăng amra pơgiong le\ abih ha mơkrah thun.

 

Truh lơ 14/10, tơring c\ar Daklak hơmâo laih 48 c\ô mơnuih ruă rơkông đok [ơi 6 anih anun le\ tơring glông Lăk, M’Drak, Krông Bông, C|ư\ Mgar, C|ư\ Kuin hăng plơi prong Buôn Ma Thuột.

 

{ing mơnuih ruă lêng le\ mơnuih djuai ania [iă [ơi kual [iă mơnuih tlâ|o ia jrao pơgang. Lu mơnuih [on sang [ơi hơdôm kual anai aka [u kơđiăng amăng bruă pơgang tơlơi ruă rơkông đok kah hăng tlâ|o ia jrao pơgang tơlơi ruă.

 

Yua anun, kiăng pơgăn h^ tơlơi ruă anai, hro\m hăng tơlơi gir run mơng gơnong bruă ia jrao amăng pơgang hăng pơjrao tơlơi ruă, kiăng hơmâo tơlơi gum hro\m kjăp mơng djop khul grup kiăng hyu pơtô pơblan, pơtrut pơsur mơnuih [on sang amăng bruă pơgang tơlơi ruă, kiăng kơ plai [iă ngă klin lar hyu.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương