Hing ang amăng hrơi: 15/8/2020

1 – Ngă lơphet jôk atâo Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu [ơi Sang rông 25B, jơlan Quang Trung, plơi prong Thanh Hoá, tơring ]ar Thanh Hoá

2 - Ngă lơphet jôk atâo Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu [ơi Sang rông Thống Nhất, [ôn prong Hồ Chí Minh

3 – Mơguah lơ 14/8, [ơi Bắc Kinh, {irô anih jưh pơ ala kơ Việt Nam [ơi dêh ]ar Kha] pơphun yôm phăn mông ngă Lơphet hăng pok hră ]ih anăn atâo hơdor glăi kơ Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar ơi Lê Khả Phiêu

4 – {ơi plơi prong jưh jom Phnôm Pênh, mơguah lơ 14/8, {irô anih jưh pơ ala kơ Việt Nam [ơi dêh ]ar Kur pơphun ngă lơphet jôk atâo hăng pok hră ]ih hơdor glăi rơgom ơi Lê Khả Phiêu, Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar Việt Nam

5 – Ngă lơphet jôk atâo rơgom ơi Lê Khả Phiêu, Khua hơđăp git gai Ping gah dêh ]ar Việt Nam [ơi dêh ]ar Australia

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: