Hing ang amăng hrơi: 27/9/2020

VOV4.Jarai - {ing tuai nao c\uă ngui pơ tơring c\ar Gialai lơ\m weh nao ngui pơ Biển Hồ Pleiku anih c\uă ngui giăm plơi prong hăng kơdư lăng hiam anai, hlơi hlơi lêng kơ lăi kual lo\n mơnai đang glai kyâo [ơi anai hiam biă mă.

 

Ano\ hiam mơng Biển Hồ mơ\ lo\n mơnai glai c\ư\ pơjing rai năng ai `u hlơi hlơi lêng [uh soh, samơ\ jum dar ano\ hiam anun ăt hơmâo lu tơlơi akhan kơtuai bơră ruai lăi nao mơn.

 

Anăn arăng juăt iâu le\ Biển Hồ, đa iâu le\ dơnao ia Tơ Nưng [udah Ia Nueng gah Kơdư Gialai, ataih mơng plơi prong Pleiku giăm 7 km, gah să Biển Hồ, plơi prong Pleiku, tơring c\ar Gialai. Biển Hồ lăng dô, prong giăm 230 ektar, jum dar le\ c\ư\ hăng glai kyâo hngo mơtah mơda.

 

Tơlơi akhan đưm mơng djuai ania Jarai kơ dơnao Ia Nueng (Biển Hồ) tui anai đưm hlâo adih anai le\ c\roh ia brơi ană plơi pla djuai ania Jarai yua hro\m. Ia [ơi dơnao Ia Nueng rơngeh biă mă, lăng trun ăt [uh rơđah [ô| mơta.

 

Sa hrơi, amăng jơlan nao pơ dơnao Ia Nueng kiăng gui glăi ia mơ`um, hơmâo dua c\ô yă tha mơng plơi le\ Yă Pôm hăng Yă Chao [uh sa drơi un kô| lăng hiam biă mă. Yă Chao mă un kô| anai ba glăi rông pơ sang `u. R^m hrơi, Yă Chao c\em pơpem un anai hăng lu gơnam [ong samơ\ un anai [u gưt [ong hơge\t ôh.

 

Biển Hồ Pleiku hăng lu tơlơi akhan kơtuai bơră ruai lăi nao

 

Amăng sa hrơi tơdơi anun Yă Chao djă sa ge\t ia nao so\ pơ dơnao Ia Nueng ba glăi mơ`um samơ\ get ia tlep wo\t c\uah kô| lơ\m [uh c\uah kô| anai un lah [ong c\uah kô| anai lăng `u jơman biă mă.

 

Bral rơngal lơ\m [uh tui anun, tơdơi anun Yă Chao nao mă c\uah na nao ba glăi brơi kơ un [ong hăng un anai prong ta` biă mă. Un prong bơkơnar hăng kơbao ngă ană plơi pla bral rơngal.

 

Lơ\m anun ană plơi pla pơdong giong sang drông phrâo hăng pơkiăo nao mơnuih hyu e\p un prong pioh ngă yang hăng c\uh [ong huă ngui ngor. Ană plơi pla hyu e\p djop anih [u [uh pơpă ôh hơmâo un prong tui hăng tha plơi pơtă laih anun [ing gơ`u nao pơ sang Yă Chao rơkâo mă un kô| anai ba glăi c\uh [ong.

 

Yă Chao [u brơi ôh. Tuc\ rơnuc\ ană plơi pla pơkiăo nao 2 c\ô đah rơkơi prong dlông hơmâo pran nao sua mă un kô| ba glăi ngă yang hăng c\uh [ong huă ngui ngor hro\m abih bang ană plơi pla.

 

Kơnong Yă Chao đôc\ [u [ong mơnong un anai hăng `u [uăn le\ “Tơdah `u [ong mơnong un anai lo\n amra pơpư\, Ia Nueng amra glưh trun’’. {ing ană tơc\ô Yă Chao [uh mơnong jơman rơkâo [ong hro\m hăng kêt ha hrơi mlăm tlam mơguah, laih anun Yă Chao kho\m brơi tơc\ô [ong mơnong un kô| anai.

 

Tô| tơnô|, rơng^t adai lo\n mơnai glai c\ư\ pơpư\, sang glưh poh tit abih bang ană plơi pla. Dua ană tơc\ô Yă Chao đuăi samơ\ [u hmao ôh laih anun ia [ung djai trăm jing pơtâo rup amăng atur ia dơnao….

 

Sit biă `u, Biển Hồ le\ amăng bah c\ư\ apui kơdir djai sui hơdôm rơtuh klăk thun yơh. Dơnao ia anai prong lăng [lac\ kar hăng ia rơs^ yua anun mơnuih [on sang iâu anai le\ Biển Hồ. Ayuh hyiăng [ơi anai juăt không phang kơtang samơ\ mơng đưm hlâo truh ră anai Biển Hồ aka [u kho\t ia ôh.

 

Biển Hồ le\ dơnao ia yua brơi hơdôm pluh rơbâo mơnuih [on sang plơi prong Pleiku. Hăng ano\ hiam mơng `u, ia rơngeh, yua anun arăng lăng Biển Hồ kar hăng boh keo, le\ “asar mơta’’ kơ plơi prong Pleiku.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương