Hing ang amăng hrơi: 11/7/2020

VOV4.Jarai - Adơi Khua git gai dêh ]ar Triều Tiên yă Kim Yo Jong phrâo tuh pơhiăp lăi le\, tơlơi pơphun sa bruă jơnum gưl dlông to# tui hăng Mi kơnong kơ hmâo yua kơ Mi đo#], [u djru kơ lo\n anai ôh.

 

{irô pôr pơhing kơnuk kơna (KCNA) pôr tơlơi yă Kim Yo Jong brơi thâo, bruă jơnum gưl dlông hăng Mi amra [u dưi pơphun amăng thun anai ôh.

 

Khă hnun hai, yă Kim Yo Jong pơhư mơn bruă pơphun sa tơlơi jơnum to# tui hăng Mi pơgi kơdih anai. Tơlơi lăi pơto\ng anai ba tơbiă tơdơi kơ Mi pôr hyu sa tơlơi pơhing amra tô glăi hơdôm bruă bơkơtuai dua bơnah hăng Triều Tiên.

 

Khua mir sir dêh ]ar Mi ơi Donald Trump phrâo anai brơi thâo amra pơphun sa bruă bưp hăng khua git gai lo\n ia Triều Tiên ơi Kim Jong-un, khă Triều Tiên lăi pơto\ng [u hmâo tơlơi pơmin bơkơtuai hăng Mi hai./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: