Hing ang amăng hrơi: 9/7/2020

VOV4.Jarai - Amăng 2 blan rơgao, [ơi Anom bruă apui lơtr^k Pơngo\ {uôn Ama Thuo#t (tơring ]ar Daklak) hmâo 32 bôh sang ano# mă yua đ^ lu hloh kơ tơđar.

 

Abih bang hơdôm mơnuih anai dưi hmâo gơnong bruă apui lơtr^k Daklak thâo hăng pơsir lăp djơ\. Khă hnun hai ăt hmâo mơn hơdôm mơnuih đa đ^ mơng 4 truh 6 klăk 800 rơbâo prăk amăng blan 6.

           

Sa amăng hơdôm mơnuih hmâo prăk apah yua apui đ^ lu hloh kơ tơđar [ơi {uôn Ama Thuo#t le\ sang ano# ayong Võ Đức Thiện, [ơi mrô sang 54, jơlan Nơ Trang Gưh, phường Tân Tiến.

 

Ayong brơi thâo, măi [o#p ia mơng sang ano# pioh tui măi đuăi mă pô, lom hre\ `u răm apui [ong le\ [u thâo ôh. Bưng mơn mơnuih mă bruă gah apui lơtrik hmao thâo h^, samơ\ prăk apui sang ano# `u đ^ lu hloh hơdôm rơtuh rơbâo prăk:

           

“Lom anun kâo glăk rơkut, samơ\ hmư\ bơnah gah apui lơtrik iâu lăi glăi mrô apui yua mơng sang ano# kâo glăk đ^ [u djơ\ kah hăng tơđar ôh. Laih anun bơnah gah apui lơtrik hmâo pơkiăo nao mơnuih pel e\p kơ sang ano# [uh măi [o#p ia hmâo hre\ apui răm ngă mrô apui đ^ lu.”

 

Mơnuih mă bruă gah apui lơtrik lăng tui hơdôm tơlơi pơplih gah mrô apui mơng mơnuih yua apui tui măi RF-Spider

Bruă mrô apui mă yua đ^ [u djơ\ kah hăng tơđar mơng sang ano# ayong Thiện dưi thâo hluai tui măi pơkă apui mơng ataih (RF-Spider).

 

Amai Nguyễn Thị Hoa, mơnuih gơgrong gah bruă tu\ mă mrô apui hăng in tơglit hră prăk apui – Gơnong bruă apui lơtrik Pơngo\ {uôn Ama Thuo#t , brơi thâo, dong mơng blan 5 truh ră anai, tui glông măi pơkă anai thâo krăn 32 ]ô mơnuih mă yua apui lu hloh kơ tơđar.

 

Bôh than ba truh le\ amăng bơyan hơjan, grom tal, ngă bơdjơ\ nao glông hre\ apui gah tlôn kông tơ hăng măi pơke\ apui mơng hơdôm bôh sang ano#. Hmâo sang ano# đa [u thâo ta` , prăk apui đ^ truh kơ 6.800.000 prăk amăng blan 6/2020.

 

Tui hăng amai Hoa, măi pơkă apui mơng ataih phrâo rơnuk anai, samơ\ kiăng biă mơnuih mă yua khom pơsit pran jua lăng tui rim hrơi kiăng hmao tlôn thâo ano# pha ra, ngă hơdư\ h^ ano# rơngiă ngom kơ mơnuih mă yua apui:

           

“Măi pơkă anai tu\ yua biă samơ\ kâo pơmin lom mă bruă pô wai lăng mrô apui jing yôm phăn biă. Hăng tơlơi anai hluai tui kơ tơlơi găn rơgao wai lăng mơnuih yua apui mơng pô, kual hơpă hmâo lu mơnuih apăn bruă, mă bruă kơnuk kơna, kual hơpă hmâo măi [o#p ia pruih, bơyan hơpă [o#p ia pruih lu… le\ amra thâo mơtăm ano# pha ra `u. Hăng lom pel e\p klă hloh tui hăng kâo le\ amăng mơguah hăng ]ơtlam tui hluai rim kual”.

           

Mơnuih yua apui dưi djru [ơ [ia\ mrô prăk apah yua apui tơdơi kơ thâo tơlơi răm gah hre\ apui

Yă Trương Thị Huệ, Kơ-iăng Khua Gơnong bruă apui lơtr^k Pơngo\ {uôn Ama Thuo#t brơi thâo: lom thâo hơdôm ano# pha ra `u amăng bruă mă yua apui, anom bruă hmâo mơtăm gum hrom hăng pô yua apui e\p bôh than ba truh hăng ba tơbiă jơlan gah pơsir.

           

“Hơdôm mơnuih anai apui lơtr^k hmâo pel e\p hăng hơdră iâu telephone [udah pel e\p glăi mrô apui kiăng thâo kra\n hmao tlôn hăng gum hrom mơnuih yua apui pơsir; tui anun e\p [uh hơdôm bôh than ba truh le\ yua phre\ apui răm gah tlôn kông tơ, [udah yua kơ hmâo măi mok mă yua amăng sang răm kah hăng mô-tơ apui, [udah hre\ apui răm bơdjơ\ nao hăng dlông bơbung tôl sang… le\, Gơnong bruă apui ăt hmâo gum hrom pơsir hăng mơnuih mă yua apui mơn, hrom hăng anun djru pơkra glăi noa apui kơ mơnuih mă yua apui sa rơnoh mrô prăk djơ\ hăng mrô apui rơngiă yua hre\  `u răm.”

           

Prăk apui đ^ truh 6 klăk 800 rơbâo prăk le\ yua kơ thâo hre\ apui răm gah tlôn kông tơ hmâo tơkuih ke\, ngă apui [ong rôk nao truh hre\ apui dăng kông

Glông hơdră tu\ mă mrô apui mơng ataih dưi pơjing yua kơ glông hre\ apui hơdôm kông tơ điện tử amra dưi tô nao rai hluai tui glông pơdah ru\p.

 

Truh ră anai đơ đam tơring ]ar Daklak dưi truă laih kông tơ điện tử kơ 70% mrô mơnuih yua apui.

 

Tui hăng ơi Tạ Minh, Kơ-iăng Khua Sang bruă apui lơtr^k Daklak, hluai tui măi tu\ mă mơng ataih, [u djơ\ kơnong kơ gơnong bruă apui lơtrik ôh mơ\ mơng mơnuih yua apui ăt amra lăng tui mơn mrô apui mă yua mơng sang ano# hăng măi telephone.

 

Gơnong bruă apui lơtr^k Daklak glăk tuh pơplai pơplih tui [ơ [rư\ măi mok phrâo hăng kơtưn bruă gơgrong mơng rim mơnuih mă bruă kiăng pơdah rơđah bruă bơwih [ong s^ mdrô.

           

“Do# 30% mrô mơnuih yua apui akă dưi mă yua kông tơ apui điện tử le\ [ing gơmơi amra kơtưn hloh dong bruă gơgrong mơng rim ]ô mơnuih amăng bruă wai lăng bruă ]ih mrô apui kông tơ hăng in tơglit hră ]ih noa apui.

 

Tui hăng kơ]a\o bruă amăng thun 2021-2022 [ing gơmơi amra mă yua kông tơ điện tử kơ abih bang mơnuih mă yua apui lơtr^k”./.

                                                                        Minh Huệ pô ]ih – Siu H’ Prăk pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: