Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên

Pô pơc\eh: Lê Lôi

Pô adoh: Nghệ sĩ Ưu tú Rc\om Phiang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: