Hing ang amăng hrơi: 27/12/2020

VOV4.Jarai - Tui hăng phiăn juăt mơng mơnuih djuai ania K’ho, a`ăm hơđer hơdai hăng hla `ip [ong jơman jơman [âo hiam, ik mơmih. Mơ`um [op ha mơbah tơpai c\eh, ke\p sa drơi hơđer [ong mưn jơman amăng rơkông đok, tơdơi anun le\ mưn [âo hiam, mơmih ik. Lơ\m truh măt, [ong sa mong bur riă hăng hơđer lăp jơman biă mă.

 Ơi K’Bró, do\ [ơi [ut plơi K’Ming, tơring kual Di Linh, tơring c\ar Lâm Đồng bơră ruai tom, đưm hlâo adih hơđer lu biă mă, truh blan 9 [udah blan 10, blan 11, le\ mua lo\n bur đ^ kơtuăi. Mua lo\n prong rơmong, amăng kơtuă lu biă mă. Lơ\m anun, djuai ania K’ho amra hyu mă glăi. Samơ\ hăng [ing mơnuih rơguăt hyu mă kar hăng ơi K’Bró, kho\m sem lăng mua lo\n, hơđer dưi [ong hă [u\.

 

Djuai ania K’ho mă hơđer

 

Bruă hyu mă hơđer mơng mơnuih djuai ania [iă amu` đôc\, kiăng kơ jă ba sơker, sa [e\ gai wo\t hla ho\t. Lơ\m [uh kơtuăi, [ing gơ`u guang jum dar klum sơker. C|uh hla ho\t laih anun pưh brơi asăp apui mut amăng kơtuăi. Laih anun hơđer wing ako\ luh tơbiă mơng amăng. R^m wo\t hyu mă hơđer tui anun, amra ba glăi mơng 3-4 k^ r^m hrơi. Hơđer tơdơi kơ ba glăi, blung hlâo le\ đo\i h^ kơc\ang laih anun hơnia [ong, ăt dưi [ong mơtah mơn. Yôm biă `u mơnuih djuai ania K’ho [u mă mua ania ôh, mơ\ mua ania [ong jơman hăng ik biă mă. Tơdah mă wo\t mua ania amra ngă tơnap kiăng kơ hơđer c\eh c\ar tơdơi dong.

Hơđer mă glăi lu [ong [u abih, neh met wa tuh amăng đing djrao laih anun yol pioh [ơi pra. Hơđer anai dưi djă pioh sui ha thun mơ\ [ong ăt jơman mơn. Lơ\m pơkra [ong, kiăng kơnong tul ngok hăng dra [udah hơbai hlao jing a`ăm [ong jơman [âo hiam. Hơđer le\ gơnam [ong jơman amăng kual Dap kơdư.

 

Hla `ip, a`ăm [ong mơng djuai ania K’ho

 

Bơ tui ơi K’Bung do\ [ơi să Đinh Trang Hòa, tơring glông Di Linh, tơring c\ar Lâm Đồng brơi thâo, tơlơi hơdip kơ mơnuih djuai ania K’ho gơnang nao glai rưng hăng đang hmua. Yua anun, gru grua tơnă hơbai gơnam [ong huă kơ mơnuih djuai ania K’ho hơmâo lu mơta a`ăm tam mơng glai rưng. Hro\m hăng hơđer hơmâo a`ăm hla `ip hơbai hăng mơnong kơbao. Hla `ip mơtah kơ`^, lơ\m do\ mơda `u mriah, [ong mơmih. Hla lơ\m do\ mơda dưi [ong mơtah hlao [udah pioh hơbai a`ăm. Hla `ip hơbai hăng mơnong kơbao [udah mơnong un [ong jơman biă mă. Samơ\ jơman hloh le\ hơbai hăng akan ke`. A`ăm `ip lơ\m hơbai hăng mơnong un, mơnong kơbao lêng jơman soh. Kiăng kơ jơman [iă dong, mơnuih djuai ania K’ho tul wo\t hla kyâo glai anăn le\ ‘’tờ lao nhao’’ hơbai hro\m. Anai le\ arăng lăng kar hăng ngok mơng glai kơ djuai ania K’ho. Bơ [a` [ong, djuai ania K’ho hơmâo [a` men (piêng mah), [a` kơtor klon hăng hla pơtơi … hăng bur mơsăm riă hăng braih tơju\ mơng hmua. Riă bur mơsăm anai kho\m ko\ng lui braih mơng blan 10 truh pơ blan 3 thun tơdơi. Lơ\m [ong mưn mơsăm mơng braih ko\ng lui hơdôm blan rah mưn mơmih mơng braih tơju\ mơng hmua.

Ră anai, djuai ania K’ho do\ [iă đôc\ mơnuih [ong hơđer yua kơ đang hmua pla kơphê abih, mơnuih [on sang juăt pruih jrao. Samơ\ tui phiăn juăt mơng djuai ania K’ho, a`ăm hơđer hơbai hăng hla `ip ăt jơman biă mă. Mơ`um [ôp ha mơbah tơpai c\eh laih anun plôn wo\t a`ăm hơđer mưn jơman amăng rơkông đok, jơman [âo hiam, ik mơminh. Truh măt [ong sa mong bur riă hăng hơđer le\ lăp jơman biă mă.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương