Hing ang amăng hrơi: 4/10/2020

VOV4.Jarai - A`ăm tơdu\ plôi luk hăng mơnong mơnu\ le\ sa amăng hơdôm a`ăm [ong hơmâo sui mơng đưm đă ră hlâo mơng mơnuih djuai ania Êđê do\ hơdip [ơi tơring c\ar Daknông.

 

Anai le\ a`ăm pơjriu [u djơ\ kơnong luk hro\m a`ăm tam hăng mơnong, tă wo\t ngok hăng hra jơman đôc\ ôh mơ\ arăng pơkra a`ăm tơdu\ plôi luk jriu hăng mơnong mơnu\ ăt yôm phara mơn, djă pioh glăi gru grua tơnă hơbai mơng mơnuih djuai ania Êđê.

 

A`ăm tơdu\ plôi luk hăng mơnong mơnu\ arăng pơkra sui tong ten biă mă. Yua anun, djop sang ano\ juăt pơkra a`ăm anai [ong huă hro\m anai amăng bơyan ngui ngor mơ-ak. {ing đah kơmơi djuai ania Êđê juăt ruah tơdu\ plôi hiam hloh.

 

Tơdu\ kho\m mơtah mơda, gor tơdu\ gah [rô, lơ\m wok `u amu`. Tơdu\ plôi hlâo kơ jriu hro\m hăng mơnong kiăng lôk h^ hơđuh [ơi tơdu\. Tơdu\ lôk h^ đuh lơ\m mơmah [ong kah mơng amu`, tơdu\ plôi arăng uh gah [rô, kep tơbiă mơng gô| pioh brơi `u kho\t ia.

 

A`ăm tơdu\ plôi lu hăng mơnong mơnu\

 

Ruah mơnong mơnu\ ăt tong ten mơn, kiăng ngă a`ăm [ong jơman [âo hiam hă [u\. Mơnong mơnu\ arăng pơjriu hro\m le\ mơnong mơnu\ glai [udah mơnu\ rông prưh gah rơngiao. Mơnong mơnu\ jơman hloh le\ mơnong mơnu\ glăk prong, kơtrâ|o rơbêh 1 k^.

 

Tơdơi kơ buc\ h^ abih kơc\ang, mơnu\ arăng om amăng apui ngia rơh^ truh mơnong mơnu\ tơsă lăng kơ`^. Hơdôm drơi mơnu\ hơmâo sang ano\ djuai ania Êđê rông prưh lui gah rơngiao, `u juăt hyu [ong rơk mơda, aro\ng aroac\ hăng asar pơdai yua anun mơnong [ong jơman biă mă.

 

Mă h^ tơlang, [ing ta yua mơnong asar hek h^ đơđet dưm amăng sung tul pơsăn. Laih dong dưm tơdu\ plôi uh tơsă `ec\ hro\m hăng mơnong mơnu\.

 

Rơsun Êđê le\ [u kơ[ah ôh lơ\m pơjriu a`ăm anai. Rơsun Êđê [âo hiam biă mă. Hăng mơnuih djuai ania Êđê, rơsun Êđê [u kơ[ah tơdah kiăng a`ăm hơbai [âo hiam, ngă a`ăm [ong jai jơman tui anai le\ arăng lăng kar hăng jrao pơjrao ruă hơdrăp adung, ruă ako\, pơtuk hơdrăp …Yua anun, lu a`ăm [ong mơng djuai ania Êđê lêng kơ yua rơsun Êđê soh mơ\ [u yua rơsun pơko\n [udah toi ôh.

 

A`ăm tơdu\ plôi lu hăng mơnong mơnu\ arăng pơdă amăng hrơi [ong mơ`um mơng djuai ania Êđê

 

Rơsun Êđê lôk h^ hơđuh, poh pơc\ah h^ laih anun hơnia amăng ia rơmuă [udah dưm nao hlao amăng mơnong mơnu\ hăng tơdu\ plôi. Tă ngok hra. Laih anun [ing ta pơjriu hiưm pă kiăng kơ mơnong mơnu\ hăng tơdu\ plôi pơluk nao rai samơ\ huăi ngă tơdu\ plôi săn đơi ôh.

 

A`ăm [ong jơman hloh, lơ\m mơnong mơnu\ săn, tơdu\ plôi ăt do\ mơtah lăng hơanuaih mơtăm, ngok hăng hra pơluk djop. Mơnong mơnu\ `u pơklôn hăng tơdu\ plôi.

 

Tơdu\ plôi [ong do\ găng, mơmih, ngă kơ mơnuih [ong mưn jơman amăng mơbah. Mơnong mơnu\ [ong [âo hiam hro\m hăng tơdu\ plôi ngă kơ mơnuih [ong a`ăm pơjriu anai [u wơr.

 

A`ăm [ong anai ăt [ong ngă hiam amăng drơi jăn lơ\m hơbai pơjriu hro\m mơnong mơnu\ hăng tơdu\ plôi. Anai le\ tơlơi a`ăm [ong jơman mơng djuai ania Êđê hăng arăng juăt hơbai phara, hăng dưi yua lu a`ăm tam pơko\n kiăng pơjriu hro\m.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương