Hing ang amăng hrơi: 24/5/2020

VOV4.Jarai - Mơnuih djuai ania [iă [ơi kual Dăp kơdư hơmâo lu a`ăm [ong jơman. Hro\m hăng a`ăm hla plum, trong ph^, a`ăm [ep, tơdu\ huai… neh met wa ăt mă yua bơnga muai yua hơbai a`ăm [ong jơman, ngă hiam amăng drơi jăn.

 

Tơdơi kơ hơdôm tal hơjan amăng ako\ bơyan tơju\ pla ama Phi Ly do\ [ơi plơi Jok, să Ea H’Đing, tơring glông C|ư\ Mgar, tơring c\ar Daklak nao pơ hmua, c\ong amur prap tơju\ pla. Lơ\m mă bruă pơ hmua, [ing mơnuih amăng sang ano\ ăt hyu pe\ a`ăm tam amăng glai rưng dong, amăng anun hơmâo bơnga muai.

 

 

Bơnga muai bluh đ^ tơdơi kơ tal hơjan amăng ako\ bơyan tơju\ pla

 

Amăng hơ-i dưm bơnga muai glai lăng hiam biă mă, ama Phi Ly brơi thâo: Pơđut bơyan không phang, tơdơi kơ hơdôm tal hơjan amăng ako\ bơyan tơju\ pla, bơnga muai bluh đ^. Thâo rơđah kơ tơlơi anai, yua anun neh met wa mơnuih djuai ania Êđê do\ [ơi plơi Jok nao pe\, ba glăi pơ sang, rao rơgoh laih anun hơbai a`ăm.

 

Hơmâo dua djuai phun bơnga muai sa le\ mraih, sa dong kô|, [ing ta dưi [ong phun bơnga mraih đôc\ bơ bơnga kô| [u dưi [ong ôh yua kơ `u [âo kơ`it kơtang đơi. Bơnga muai anai [ong ngă kơ [ing ta amu` pit, rơ-ơ\ amăng drơi jăn, hlung pruăi, ngă kơ drơi jăn djôl biă mă.

 

 

Bơnga muai hơmâo mơnuih djuai ania Êđê pe\ ba glăi pơ sang

 

Tui hăng ơi ama Phi Ly bơnga muai hơmâo mơnuih djuai ania Êđê hơbai jing lu a`ăm [ong phara hăng hơbai amu` biă mă. Lơ\m pe\ bơnga muai glăi [ing ta rao rơgoh, laih anun hơ-uh tut [ong hăng ia mơsin, [udah [ign ta ăt dưi `ec\ hăng hơbơi ngu dưm hro\m a`ăm hla rok [âo hiam, hăng, hra, ngok. Bơnga muai ăt dưi hơnia hăng mơnong, akan [udah akan krô dưm djop ngok hra [ong jơman biă mă.

 

Am^ Hot, do\ [ơi plơi Jok, să Ea H’Đing, tơring glông C|ư\ Mgar, tơring c\ar Daklak, ăt brơi thâo: bơnga muai [u djơ\ kơnong gơnam [ong ngă hiam amăng drơi jăn đôc\ ôh mơ\ hơdôm a`ăm [ong hơdai hro\m hăng bơnga muai hơmâo mơnuih djuai ania Êđê lăng kar hăng a`ăm [ong yôm phara, yua bơnga muai ha thun bluh ha wo\t đôc\ amăng hơdôm tal hơjan prap tơju\ pla.

 

 

A`ăm bơnga muai hơ-uh tut hăng ia mơsin [udah `ec\ hăng hơbơi bơngu

 

{ong a`ăm bơnga muai jơman biă mă, kâo juăt hơbai hro\m hăng trong ph^, [udah `ec\, blung hlâo le\ kâo hơ-uh laih anun hơbai hro\m hăng trong ph^, đa kâo `ec\ hăng boh bơngu, `ec\ hăng akan krô, [udah tut hăng ia mơsin, hăng hra ăt jơman mơn.

 

Mơnuih djuai ania Êđê [ơi kual Dăp kơdư hơmâo lu gơnam [ong jơman, anun le\ a`ăm [ong hơbai mơng hlăt juar, hla plum, hla [iep, tơdu\ huai … Samơ\ bơngan muai le\ gơnam [ong yôm biă mă. Amăng hơdom tal hơjan ako\ bơyan tơju\ pla, neh met wa nao pơ hmua.

 

Ha hrơi mă bruă gleh glar, samơ\ hlâo kơ glăi pơ sang, neh met wah lêng kơ nao pe\ a`ăm tam amăng glai rưng gui glăi, amăng anun hơmâo bơnga muai hơmâo kơnong amăng bơyan anai đôc\.

Siu Đoan: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: