Hing ang amăng hrơi: 24/10/2020

VOV4.Jarai - Pơwo\t glăi plơi pla le\ tơring glông Đăk Tô, tơring c\ar Kontum pơphun bơwih [ong huă hăng bruă pla phun akha kyâo, amai Hồ Thị Kim Oanh, 35 thun glăk hơmâo tơlơi truh kih mơng gơnam pơkra pơjing le\ c\e sâm dây Ngọc Linh;

 

Anai le\ gơnam tui OCOP arăng pơsit 3 pơtu\ amăng tơring c\ar Kontum, hơmâo gum pơgôp pơjing gơnam nua yôm, pơjing anăn păn brơi phun akha kyâo [ơi [on lan, laih dong djru brơi lu sang ano\ mơnuih djuai ania [iă amăng tơring glông Đăk Tô pok prong pla pơjing, hơmâo lu dong prăk pơhrui mơng bruă pla phun akha kyâo.

 

Tơlơi pơtrut pơsur amai Hồ Thị Kim Oanh hro\m hăng dua c\ô gơyut `u le\ Lê Thị Thanh Lịch hăng Hồ Thị Kiều ruah phun sâm dây (đẳng sâm) pơphun bruă mă le\: sâm dây le\ phun akha kyâo hơmâo ano\ yôm, le\ phun pla lu [ơi [on lan samơ\ bruă mă yua phun akha kyâo anai glăk tui hluai pô đôc\ hăng aka [u lăi pơthâo brơi lu mơnuih.

 

Amai Hồ Thị Kim Oanh djă c\e sâm dây Ngọc Linh

 

Hăng pran gir run pơjing kual pla phun akha kyâo ngă hơđong brơi bruă mă kơ mơnuih [on sang mơnuih djuai ania [iă, hơmâo lu dong gơnam đang hmua s^ nua yôm hăng pơjing anăn păn sâm dây Kontum, amai Oanh pơphun mơng c\e sâm dây Ngọc Linh:

 

Tơdah [ing gơmơi kiăng pơkra pơjing rai c\e mơ`um jơman hăng hiam hơdjă laih dong pơhlôm brơi hơdôm ano\ yôm mơng phun akha kyâo, [ing gơmơi kho\m hrăm tui arăng. Blung hlâo kâo bưp sa, dua c\ô mơnuih thâo pơkra pơjing. Pô anai hơmâo anih pơkra pơjing c\e [ơi Lâm Đồng hăng thâo tong ten amăng bruă pơkra c\e giăm 10 thun anai laih.

 

Hăng c\e dưm amăng adung hlong ia `u pơtô brơi [ing gơmơi lu mơta lơ\m pơkra c\e, bruă tuk hơnia kiăng djă glăi ano\ yôm mơng phun akha kyâo. Mơng anun [ing gơmơi pơsit amra ngă tui boh thâo mơng Japan le\ pơkra pơjing mă hăng tơngan soh.

    

Kiăng kơ hơmâo c\e sâm dây Ngọc Linh jơman dưi bơkơtưn amăng s^ mơdrô, Hồ Thị Kim Oanh ruah blơi hơdôm phun akha kyâo mơng dua să anun le\ Mường Hoong hăng Ngọc Linh [ơi tơring glông Đăk Glei. Anai le\ anih pla sâm dây hiam hloh, anih ru\ hơmâo akha hiam hăng pla lu djop pơkra pơjing gơnam ba s^ mơdrô.

 

Kual pla phun sâm dây mơng kông ti [ơi să Mương Hoong

 

{ơi anăp kơ tơlơi kiăng kho\m hơmâo kual pla phun akha kyâo hơdjă, hơđong kiăng kơ dưi pơkra pơjing na nao, Hồ Thị Kim Oanh hơmâo pơlir hơbit hăng hơdôm anom bơwih [ong hro\m Ngọc Linh hro\m hăng mơnuih [on sang pla sâm dây [ơi să Mường Hoong, Ngọc Linh, tơring glông Đăk Glei, laih dong pok prong kual pla phun akha kyâo [ơi să Văn Lem, tơring glông Đăk Tô. Hơdôm kual pla mơng kông ti lêng hơmâo sa anih hyu sem lăng hăng pơtô brơi mơnuih [on sang pla pơjing djơ\ hăng VietGap.

 

Ră anai kông ti blơi tui hluai bơyan pơhlôm blơi pơhrui brơi sa bơyan ru\ phun akha kyâo brơi kơ mơnuih [on sang. Mơnuih ngă hmua ră anai ăt thâo pơm^n le\ kho\m pla phun akha kyâo hiam hơdjă, anun le\ [u pruih jrao pơgang, [u yua kmơk.

 

Hok mơ-ak biă mă lơ\m kông ti lăi pơthâo kơ bruă pla pơjing gơnam hơdjă brơi mơnuih [on sang. Hơmâo phun akha kyâo s^ brơi kông ti, kông ti amra ba glăi boh thâo phrâo amăng pla pơjing gơnam hơdjă brơi kơ mơnuih [on sang hăng [ing gơmơi blơi pơhrui akha kyâo anai ăt hiam klă mơn.

 

Tơdơi kơ rơbêh 1 thun pơkra pơjing ba s^ mơdrô, truh ră anai c\e dưm amăng adung hlong sâm dây Ngọc Linh mơng kông ti pơcruih ngăn s^ mơdrô pơkra pơjing hăng Dịch vụ Lâm Thịnh mơng amai Hồ Thị Kim Oanh hơmâo ba nao s^ mơdrô pơ 3 anih anun le\ [ôn prong Hồ Chí Minh, Hà Nội hăng Đà Nẵng.

 

Gơnam pơkra mơng Kông ti ăt hơmâo ba nao s^ pơ 13 boh tơring c\ar [ơi kual lo\n dăo Cửu Long hăng kual Dơnung. R^m blan kông ti dưi s^ mơdrô giăm 2.000 anung c\e. Ră anai amai Hồ Thị Kim Oanh glăk pơkra klă dong cao sâm dây Ngọc Linh, sa, dua ia mơ`um pơkra mơng sâm dây …

 

Phun sâm dây jai hrơi ba glăi prăk pơhrui lu brơi kơ mơnuih [on sang

 

Laih dong tuh pơ alin sang pơkra adung hlong c\e hăng măi mok phrâo kiăng pơkra truh pơ 120.000 c\e sâm dây Ngọc Linh r^m thun. Amai Hồ Thị Kim Oanh pơlăi nao rai tơlơi pơsur kơ `u bơwih [ong s^ mơdrô:

 

Le\ sa c\ô mơnuih tơkeng rai [ơi tơring glông Đăk Tô kâo c\ang rơmang amra pơjing plơi pla pơđ^ kyar hơđong kjăp. Tuh pơ alin bơwih [ong [ơi [on lan, hơmâo dong lu bruă mă, anih anom mă bruă tui rơnuk phrâo brơi kơ [ing hlăk ai hăng pơhưc\ lu hlăk ai pơwo\t glăi plơi pla mă bruă. Bruă pơkra pơjing gơnam tam [ơi [on lan anun le\ phun sâm dây, hơdôm phun akha kyâo pơko\n kiăng pơđ^ kyar amăng bruă bơwih brơi tuai c\uă ngui.

 

Hăng tơlơi gir run [u thâo gleh glar, amai Hồ Thị Kim Oanh hro\m hăng gơyut gơyâo [ơi tơring kual Đăk Tô, tơring glông Đăk Tô, tơring c\ar Kontum blung a ngă truh kih hăng anăn păn c\e sâm dây Ngọc Linh. C|e anai hơmâo Jơnum min mơnuih [on sang tơring c\ar Kontum jao hră pơsit gơnam tui OCOP 3 pơtu\.

 

Ako\ blan 10/2020, tơlơi pơm^n “Pơkra pơjing gơnam mơng sâm dây hăng c\e dưm amăng adung hlong sâm dây pơlir hăng pơđ^ kyar hơđong kjăp gơnam yôm [ơi [on lan’’ mơng [ing mơnuih amăng kông ti hơmâo Khul pơlir hơbit đah kơmơi tơring c\ar Kontum pơpu\ mă pri prong hloh amăng tal pơplông “Hyu e\p tơlơi pơc\eh thâo lơ\m pơphun bruă mă amăng thun 2020’’.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương