Hing ang amăng hrơi: 21/1/2021

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (20/1), [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, Jơnum min mơnuih [ôn sang tơring ]ar Daklak pơphun Jơnum “Jơlan gah pơtrut s^ gơnam kơ dêh ]ar ta] rơngiao hluai tui AmaZon”. Amăng mông Jơnum, [ing juăt bruă gah tơlơi anai rai mơng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao lăi pơthâo jơlan gah pơtrut gơnam s^ kơ dêh ]ar ta] rơngiao hăng pơđ^ kyar anăn păn gơnam mơng hơdôm bôh anom bơwih [ong s^ mdrô, biă `u anom bơwih [ong glăk do# bơwih [ong [ơi tơring ]ar Daklak hluai tui bruă s^ mdrô điện tử amăng glông AmaZon.

Tui hăng Gơnong bruă s^ mdrô tơring ]ar Daklak, amăng mông klin Covid-19 ăt akă hơđong le\, hơdôm bruă bơwih [ong s^ mdrô mơng anom bơwih [ong bơdjơ\ nao prong, bruă s^ gơnam kơ dêh ]ar ta] rơngiao ăt kah hăng mrô gơnam [ơi ro\ng lo\n tơnah hmâo hơdôm tơlơi rung răng hăng tơ\i đưn, bruă kơtưn s^ gơnam kơ dêh ]ar ta] rơngiao hluai tui jơlan s^ mdrô điện tử AmaZon jing jơlan gah tu\ yua biă, djru brơi gơnam tam [ơi Daklak, anom bơwih [ong Daklak amăng [rư\ gum hrom dơlăm hloh amăng hơdôm bruă s^ mdrô gơnam tam đơ đam ro\ng lo\n tơnah./. 

Siu H’ Prăk: Pô pơblang  

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương