Hing ang amăng hrơi: 23/5/2020

VOV4.Jarai - Tui hăng Gơnong bruă mơnuih mă bruă, tơhan rơka ruă hăng mơnuih mơnam tơring ]ar Daklak, amăng blan 4/2020, hmâo laih giăm truh 1000 ]ô mơnuih mă bruă rơngiă bruă mă no#p hră pơ-ar rơkâo ]ơkă mă prăk pơgang rơngia bruă mă, djơ\ hăng mrô prăk djru brơi rơngiă bruă mă rơbêh kơ 10 klai prăk.

Mơnuih apăn bruă Anom lăi pơthâo bruă mă tơring ]ar Daklak pơtô brơi mơnuih mă bruă ngă hră pơ-ar rơkâo djru prăk pơgang gah rơngiă bruă mă

Rơđah biă `u, amăng blan 4/2020, mrô mơnuih nao pơ\ Anom bơwih brơi kơ bruă mă tơring ]ar Daklak no#p hră rơkâo ]ơkă mă prăk pơgang rơngiă bruă mă le\ 992 ]ô mơnuih, đ^ giăm truh ha mơkrah bơhmu hăng blan 4/2019; amăng anun mrô mơnuih mă bruă [ơi hơdôm bôh tơring ]ar pơkon pơwo\t glăi le\ 448 ]ô mơnuih, dưm dưm hăng rơbêh kơ 45%.

 

Amăng hơdôm hrơi ngă tui ]ơlah mơnuih mơnam kiăng pơgang pơgăn klin Covid-19, [ơi tơring ]ar Daklak hmâo rơbêh kơ 100.000 ]ô mơnuih mă bruă rơngiă bruă mă, amăng anun mrô mơnuih mă bruă, mă bruă amăng hơdôm anom bơwih [ong hmâo hră pơkôl mă bruă năng ai `u 3.000 ]ô mơnuih, do# glăi lu `u le\ mơnuih mă bruă [u hmâo hră pơ-ar pơkôl mă bruă, hyu mă bruă tui hluai pô./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: