Hing ang amăng hrơi: 23/5/2020

         

VOV4.Jarai - Amăng 3 hrơi, mơng lơ 22 truh kơ lơ 24/5, [ơi plơi prong {uôn Ama Thuo#t, Keh prăk pơgang ]ơđai muai tơring ]ar Daklak gum hrom hăng Anom gum hrom jar kơmar tơring ]ar Jellabuk, Hàn Quốc ngă tui rơwang bruă pơđ^ tui bôh thâo hăng djru pơjrao brơi kơ ]ơđai [u mơhao puăi tlao hăng ara\ng [ơi tơring ]ar Daklak.

Ơi ia jrao glăk pơtô brơi am^ ama ]ơđai hơdră ngui hrom hăng ]ơđai [u mơhao puăi tlao hăng ara\ng

Amăng 3 hrơi, [ing juăt bruă hăng ơi ia jrao sang ia jrao pơjrao tơlơi ruă ]ơđai muai mrô sa, mrô 2, [ôn prong Hồ Chí Minh amra pel e\p brơi năng ai `u 200 ]ô ]ơđai [u mơhao pơhiăp tlao hăng ara\ng tơring ]ar Daklak.

 

Hrom hăng anun, Rơwang bruă djru pơtô pơhra\m pơđ^ tui bôh thâo kơ 40 ]ô mơnuih apăn bruă phun kơ lăi pơhing, djru brơi ]ơđai [u hor je# giăm hăng gơyut gơyâu;

Amai Thu (buh ao bơnga) glăk bơkơtuai nao rai hăng ơi ia jrao kơ jơlan gah djru ană bă mut hrom djop mơnuih

{ing am^ ama ]ơđai hmâo tơlơi ruă, [ing mơnuih bơwih brơi kơ ]ơđai hmâo tơlơi ruă, mơnuih mă bruă pơgang, bơwih brơi kơ ]ơđai muai, nai pơtô – mơnuih mă bruă pơgang pơjrao brơi ]ơđai hmâo tơlơi ruă amăng plơi pla ăt dưi lăi pơthâo brơi bôh thâo mơn./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: