Hing ang amăng hrơi: 27/6/2020

VOV4.Jarai - {rô tal hơdor glăi hrơi pơpu\ kơ sang ano\ Việt Nam, lơ 26/6, gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Daklak pơphun tal pơplông taih cầu lông hăng bóng bàn mơng r^m boh sang ano\ amăng tơirng c\ar Daklak thun 2020.

 

 

{ing mơnuih nao pơplông

 

Nao pơplông hơmâo 110 boh sang ano\ hăng 230 c\ô mơnuih grup sang hră, khul bơ rơguăt drơi jăn, hơdôm gơnong bruă hăng khul hlăi ai mut phung plơi prong Buôn Ma Thuột.

 

 

Pơplông grup dua rơkơi bơnai

 

{ing mơnuih nao pơplông mă 21 miđai, hăng 11 tơlơi pơplông gah bóng bàn hăng 10 mơta tơlơi pơplông gah cầu lông, sa grup le\ pơpha hơmâo dua rơkơi bơnai; ama hăng ană đah rơkơi, am^ hăng ană đah bơnai; am^ hăng ană đah rơkơi, ama hăng ană đah bơnai.

 

Tal pơplông pơphun [rô hrơi pơpu\ kơ sang ano\ Việt Nam lơ 28/6 kiăng hơdôm sang ano\ bưp [ô| mơta, hrăm nao rai, mơng anun pơtrut pơsur bruă bơrơguăt drơi jăn amăng djop sang ano\.

Siu Đoan: Pơplang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: