Hing ang amăng hrơi: 3/10/2020

VOV4.Jarai - Mơguah tom brơi (2/10) [ơi plơi prong Buôn Ma Thuột, gơnong bruă gru grua, bơrơguăt drơi jăn hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Daklak pơphun tal pơplông bơrơguăt drơi jăn djop djuai ania [iă tơring c\ar tal XVII thun 2020.

 

Tal pơplông pơphun amăng 3 hrơi mơng lơ 2-2/10/2020, hơmâo 635 c\ô mơnuih nao pơplông rai mơng 15 grup mơng hơdôm boh tơring glông, plơi prong amăng tơring c\ar.

 

 

{ing mơnuih nao pơplông amra hơmâo 42 tơlơi pơplông amăng 7 tơlơi bơrơguăt drơi jăn pơplông hajăn hăng tui grup, anun le\: Pah boh lông đah rơkơi, đah kơmơi; futsal đah rơkơi; đuăi; pơtun gai; pơnah hrăo, pơdui hre\ hăng đ^ gai sưng.

 

Anai le\ hrơi mông kiăng kơ [ing mơnuih nao pơplông djop djuai ania dưi bưp pơplông bơrơguăt drơi jăn, hăng pran jua hrăm nao rai hăng pơlăi nao rai tơlơi thâo amăng bơwih [ong huă, gum hro\m pơjing hăng hơkru\ gum pơgôp djop djuai ania.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương