Hing ang amăng hrơi: 15/9/2020

VOV4.Jarai - Mơng lơ 14 truh lơ 15/9, [ơi plơi prong Gia Nghĩa (Daknông), Khul pơlir hơbit đah kơmơi Việt Nam gum hrom hăng Khul pơlir hơbit đah kơmơi tơring ]ar Daknông pơphun pơhra\m bruă pơtrut pơsur đah kơmơi djuai ania [ia\, tui đăo.

 

Amăng mông pơhra\m, [ing apăn bruă, mơnuih amăng khul dưi hrăm bôh thâo phun kơ pơlar khul; hơdră pơsit gru\p đah kơmơi tơnap tum pơ[u\t, hơdră kah pha, pơdo\ng hơdôm hơdră tum pơ[u\t rơnuk anai; bôh thâo pơphun bruă jơnum khul ba glăi bôh tơhnal [ơi plơi pla anom bruă; lăi pơthâo sa dua bôh thâo lăi pơhing gum hrom, lăi pơhing gru rơđah, lăng tui, lăi pơthâo glăi amăng mơnuih mơnam; sa dua bôh thâo, hơdră phrâo kiăng hloh amăng pơtrut pơsur đah kơmơi, đah kơmơi tui đăo; lăi pơhing sa dua hơdră bruă djuai ania, tơlơi đăo pơke\ hăng bruă khul, plơi pla anom bruă.

 

Hluai tui bruă pơhra\m djru mơnuih apăn bruă, mơnuih amăng khul pơđ^ tui bôh thâo, hơdră phrâo bruă pơtrut pơsur đah kơmơi djuai ania [ia\, đah kơmơi tui đăo amăng rơnuk phâo hăng bruă khul, djru ngă giong tơhnal pơkă amăng Tơlơi pơtrun pơsit Jơnum khua pơ ala đah kơmơi đơ đam dêh ]ar ta tal XII./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương