Hing ang amăng hrơi: 4/8/2020

VOV4.Jarai - Dêh ]ar Hàn Quốc hăng Iran tu\ ư ngă hro\m pok prong s^ mơdrô thâo pap kiăng djă bong tơlơi ngă hro\m dua bơnah amăng hrơi mông Iran glăk glăm ba tơlơi bơtơhmal mơng Mi.

 

Dua bơnah hơmâo k^ pơkôl amăng mông bơkơtuai khua mua pơprong lăng nao rai amăng tivi amăng ako\ rơwang hrơi tơjuh anai. Iran kiăng blơi ia jrao gun hăng gơnam yua gah ia jrao mơng Hàn Quốc hơmâo nua hơdôm klăk dolar Mi.

 

Hàn Quốc kiăng pok prong s^ mơdrô thâo pap hăng Iran, hơmâo măi pơc\rang kman Covid-19 ăt kah hăng lu mơta jrao gun pơko\n kah hăng văcxin hơdrap đah mơng pơsir brơi bruă prăk mơng Iran hơmâo nua 7 klai dolar Mi – do\ đom amăng dua mrô pioh prăk mơng sang prăk [ơi Hàn Quốc mơng thun hlâo yua tơlơi bơtơhmal mơng Mi ngă kơ Iran. Blan 4 laih rơgao, dêh ]ar Mi pơsit brơi hră kơ Hàn Quốc kiăng dưi djru ba Iran.

Siu H’ Mai: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: