Hing ang amăng hrơi: 3/6/2020

VOV4.Jarai-Mơguah lơ 2/6, Ding jum Bruă hmua hăng Pơđ^ kyar plơi pla hơmâo mơit hră kơ Khua Jơnum min mơnuih [on sang 22 boh tơring ]ar, [on prong kơ bruă brơi pơlar tui pu\ un, bui, yua dah nua a`ăm mơnong un s^ mơdrô pơmă đơi, bơbe] sat kơ bruă blơi yua mơ\ng mơnuih [on sang.

 

Ding jum Bruă hmua hăng Pơđ^ kyar plơi pla rơkâo Khua Jơnum min mơnuih [on sang djop tơring ]ar, [on prong, brơi git gai djop gơnong bruă amăng tơring ]ar, gong gai kơnuk kơna djop gưl pok pơhai hơdră tu\ yua hloh pioh rông pơlar glăi pu\ un, bui kiăng djop a`ăm mơnong ba s^ mơdrô blơi [ong.

 

Tui hăng anun, khom hơmâo jơlan hơdră djru lo\n tơnah anih ngă war rông un lu, brơi ]an prăk kơmlai [iă, ngă gêh gal kơ bruă rông un lu tui, pơđ^ kyar pơlar prong un, bui kơ` pơgi.

 

Pôr pơthâo abih klin sit kiăng pơlar anih rông un, bui, kiăng pơgang rơgoh hơdjă huăi hơmâo klin [ă kơ hlô mơnong rông.

 

Pơtô pơblang, pôr pơthâo kơ mơnuih [on sang rông un hăng hơdră rông hơdjă, rơnuk rơnua tui tơlơi pơtrun mơ\ng Ding jum Bruă hmua hăng Pơđ^ kyar plơi pla.

Nay Jek: Pơblang

 

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: