Hing ang amăng hrơi: 29/12/2020

VOV4.Jarai-Tom brơi, lơ 28/12, Ding jum ia jrao pôr pơthâo tơlơi pơhing brơi abih bang mơnuih hơmâo je\ giăm hăng nao hrom mơnuih ruă [ă kman tal 1440, đah rơkơi 32 thun, do\ pơ Mang Thít, Vĩnh Long, glăi mơ\ng Myanmar mut rai pơ Việt Nam lơ 24/12/2020 hăng mơnuih ruă BN1451 mut rai pơ Việt Nam hrom hăng mơnuih ruă BN1440, khom lăi pơthâo mơtam hăng anom bruă ia jrao giăm hloh, anom bruă wai lăng tơlơi duăm ruă tơring ]ar, tơring glông, să, tơring kual, [udah iâu telephôn je] ame] kơ ding jum ia jrao mrô 19009095 pioh pơtô lăi brơi hơdră kiăng pơhlôm, pơgang klin Covid 19. Hăng mơnuih ruă tal 1440 mut rai pơ Việt Nam tui jơlan amre\ [u djơ\ tơlơi phiăn lơ 24/12/2020, truh ră anai, anom bruă ia jrao kual ia krông Cửu Long hơmâo pơgăn laih, mă drah ba pơ]rang hơdôm [ing nao hrom sa jơlan hăng `u.

Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương