Hing ang amăng hrơi: 13/10/2020

VOV4.Jarai - }ơtlăm lơ 12/10, Ding jum pơtô pơhra\m dêh ]ar lăi pơthâo glăi kơ Kơnuk kơna hơdôm tơlơi mơng hơdrôm hră pơtô pơhra\m Tiếng Việt anih 1 mơ\ mơnuih mă tơlơi pơhing phrâo lăi nao amăng hơdôm hrơi rơgao. Kơ-iăng Khua dêh ]ar ta ơi Vũ Đức Đam git gai mông mă bruă.

 

Tui hăng tơlơi lăi pơthâo mơng Ding jum pơtô pơhra\m dêh ]ar, tơdơi kơ hmâo mă tơlơi lăi nao mơng mơnuih mă tơlơi pơhing mơtăm, Ding jum pơtô pơhra\m dêh ]ar rơkâo Khul pel e\p pơsit hơdrôm hră hrăm Tiếng Việt anih sa pel e\p glăi abih bang bôh yôm hơdrôm hră hăng hơdôm tơlơi pơhing pôr lăi pơthâo. Pran jua le\ bôh yôm hơpă akă ngă giong le\ khop pơplih pơkra kiăng hơdrôm hră klă hloh.

 

Pơhiăp amăng mông mă bruă, Kơ-iăng Khua dêh ]ar ta ơi Vũ Đức Đam lăi le\, pran jua le\ khom hrưn đ^, hmư\ lăng tơlơi gum pơhiăp hmâo thâo.

 

Ding jum ta#o hloh hmâo jơlan gah pơsir kiăng ba hơdôm hră pơ-ar ]ih hơdrôm hră amăng glông internet kiăng rơkâo tơlơi gum pơhiăp hyu djop mơng abih bang mơnuih mơnam hlâo kơ pel e\p pơsit.

 

Tui anun, amra plai [ia\ hơdôm tơlơi ]ih soh lom ngă giong pơhlôm hơdrôm hră hrăm./.

Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương