Hing ang amăng hrơi: 12/7/2020

VOV4.Jarai - Tui hrơi blan, lu bôh thâo gru grua djuai ania [ơi anai rơngiă h^ samơ\ kơnong kơ bruă rơngaih mơ`am ăt dưi hmâo đah kơmơi djuai ania Bahnar [ơi tơring ]ar Gialai djă pioh mơn kah hăng sa kông ngăn pơdah brơi kơ [ing đah kơmơi djuai ania pô.

           

Plơi Pơ Nang, să Tú An, plơi prong An Khê le\ sa amăng 3 bôh plơi mơng să Tú An, plơi prong An Khê, tơring ]ar Gialai do# hmâo lu đah kơmơi thâo rơngaih mơ`am băn ao tui phiăn juăt hloh.

 

Gơ`u gum hrom pơdo\ng Gru\p rơngaih mơ`am băn ao tui phiăn juăt să Tú An, brơi thâo plơi hmâo pơjing laih bruă rơngaih mơ`am, tơlơi hre] bruă mơng lu mơnuih kơja\p laih.

 

Khă hnun hai, tơlơi tơnap le\ bruă e\p anih pioh s^ kơ gơnam tam, yua kơ mơ`am hăng tơngan anun noa `u pơmă hloh bơhmu hăng hơdôm djuai bơnal mơ`am hăng măi mok.

 

“Ano# tơnap [u ngă gun h^ bôh thâo”, [ing adơi amai [u mơ`am lu băn ao, băn khăn dong tah yua kơ noa `u pơmă mơ\ hơdai nao ngă gơnam pơkon mơng bruă rơngai mơ`am anun hăng hơdôm băn bơnga pha ra mơng djuai ania pô kah hăng buai, hre\ tuang ako#, kiơng, kông, kơdung dưm telephone, guăi bôh khoă, khăn tap kơbang, khăn dưm kơ]ok ia mơ`um, khăn pơhro#p [ơi pơnăng sang, khăn tuang kuai, kơdung dưm laptop, Ipad… Anai le\ hơdôm gơnam juăt mă yua lu pioh tuai blơi ngă gơnam djă pioh hơdor glăi yua kơ noa `u lăp djơ\.

           

Nghệ nhân Đinh Thị Puốt pơtô bruă rơngaih mơ`am kơ ană tơ]ô  

Tui hăng nghệ nhân Đinh Thị Puốt, 80 thun, plơi rơngaih mơ`am Pơ Nang, kiăng mơ`am sa blah băn rơngiă năng ai `u sa blan. Bơnal anun dưi trơ\i h^ pioh tơ]ôh, ráp [udah bơnal pơhro#p jing băn eng, ao, toai, muk, kơdung tui phiăn juăt đưm. Anun le\ hơdôm bruă mă lu mơta, abih pran jua. ~u juăt pơsur [ing adơi amai gir hrăm tui, djă pioh bôh thâo kiăng djă lui bôh thâo djuai ania, dưi djă pioh gru grua ha jăn mơng đah kơmơi Bahnar.

           

Gru băn ao mơ`am [udah gơnam mă yua amăng sang ano# pơdah tơlơi [at bruă, thâo pơ`en, pơdah rơđah bôh thâo mơng đah kơmơi amăng sang ano#. Hơdôm mơta bơnga mơ`am juăt pơke\ hrom hăng hơdôm gru ru\p mơng djuai ania Bahnar pơke\ hăng tơlơi hơd^p mơda rim hrơi kah hăng hla kyâu, bơnga, hlô mơnong, gơnam mă yua. Băn ao hiam, pơdah đah kơmơi thâo bruă. Anun ăt le\ tơhnal ruah mă đah kơmơi sang ano# mơng đah rơkơi Bahnar.

           

Pơdo\ng mơng thun 2017, Gru\p rơngaih mơ`am băn ao mơng să Tú An blung a kơnong kơ hmâo 10 ding kơna, ră anai hmâo rơbêh kơ 50 ]ô adơi amai hăng lu rơnuk, lu thun hloh le\ yă Đinh Thị Puốt (80 thun), [ia\ biă le\ [ing ]ơđai sang hră gưl 2. Gơ`u gum hrom abih pran jua djă pioh bôh thâo djuai ania. Mơng bruă pơtô pơhra\m, triăng hrăm tui, [ing ]ơđai [ơ [rư\ thâo tui, gơnam ngă rai hiam, lu mơta hloh.

           

Rơngiao kơ bruă mă yua kơ sang ano#, hơdôm gơnam mơng Khul gru\p hmâo pơdă s^ laih [ơi sa dua mơta tal jơnum ngui tuai ]ua\ ngui kiăng lăi pơhư\] gơnam rơngaih mơ`am [ơi plơi pla.

 

Hơdôm blah băn ao mơ`am mơng plơi Pơ Nang dưi hmâo tơngan [ing thâo mơ`am hmâo tơlơi găn rơgao sui thun pơke\ hrom djơ\ bơnga, bơnga ră anai hmâo kơnuih pha ra mơng plơi juăt mơ`am băn ao [ơi anai./.

            Siu H’ Prăk: Pô pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: