Hing ang amăng hrơi: 9/8/2020

VOV4.Jarai - Pleiku, tơring ]ar Gialai le\ plơi prong mơng tơlơi pơhrua nao rai bôh thâo, mut nao hrom. Amăng plơi prong hmâo truh kơ 40 bôh plơi mơng djuai ania Jarai ta.

 

Amăng anun hmâo hơdôm bôh sang kơtuai plơi prong, đa amăng krah plơi prong mơtăm kah hăng: Pleiku Roh, Plei Kép, plơi Nhao… Neh wa ăt dưi djă pioh mơn jua ]ing hơgor đưm, pơjing rai jua mơ`i ha jăn mơng kual kơtuai guai plơi prong, dưi hmâo toai mơng lu anih anom [u her đuăi.

           

Pleiku, tơring ]ar Gialai le\ plơi prong ]ư\ siăng, kơdư dlông, ]roh hnoh hăng thong dơlăm hmâo bah ]ư\ apui kơdir dơdu^t kah hăng hmua pơdai. Hơdôm bôh plơi pla djuai ania Jarai pơjing rai gru pha ra kơ Pleiku, [u hmâo anih hơpă hmâo ôh.

           

Ră anai, [ơi gah rơngiao plơi prong hmâo lu anih anom s^ gơnam [ong huă mơng neh wa kual Dăp Kơdư, amăng anun kiăng lăi nao le\ mơnu\ om, asơi hrong, tơpai ]eh… abih bang leng kơ yua mơnuih djuai ania [ia\ pơkra, bơwih brơi hăng ako# pơphun.

Pơdah atông ]ing hơgor [ơi plơi Ốp (TP.Pleiku)

Djơ\ mơng lăi hă, hơdôm bruă bơwih brơi anai hmâo pơpu\ laih gru bôh thâo gơnam [ong huă tui phiăn juăt mơng kual Dăp Kơdư, ngă brơi kơ tuai thâo nao lu hloh kơ Pleiku.

           

Ataih hloh, [ơi hơdôm bôh plơi pla gah kơtuai plơi prong, hơdôm phiăn ngă yang tui phiăn juăt ăt dưi djă pioh mơn, pơplih pơkra.

 

Rim hrơi, rim ]ơtlăm trun, Pleiku kah hăng ik ăk kơ jua mơ`i tơbiă rai mơng kual lo\n kơtuai guai plơi prong tơ-oa rai.

 

Amăng mlăm mơmot, jua ]ing hơgor tar nao hơdôm bah ]ư\ apui kơdir, tui jua angin mơng Ngo\ dik dak por đ^ hăng dlông bơbung plơi prong.

           

Đưm hlâo, Pleiku do# anet, [u drưp drăp ôh, tơlơi mơ-ak hloh mơng [ing hlơi hmâo sang [ơi rơnu] jơlan Tô Vĩnh Diện le\ amăng mlăm blan rơđah [ơi ako# kơdư, do# lăng bơnga ang [ơi bah ]ư\ apui kơdir dơlăm vơ ve\t hăng hmư\ jua ]ing hơgor mơng plơi Ốp [ơi dơnung dơlăm tơ-oa đ^.

 

Hơdôm jua mơ`i mơng bơyan jơnum ngui ngă yang trơi pơđao kah hăng ngă brơi Pleiku hyơ hyor pran jua [u thâo pit ôh.

           

Krah mlăm, hơdôm jua mơ`i anun jai rơđah hloh, jai hmư\ ngơ nge\ `ơ`ip mut amăng jua pih. Hmư\ hơdôm jua mơ`i anun tơtar đ^ amăng mlăm mơmot pưh nao pơ\ plei prong jing mơ-ak biă.

 

Bruă pơdah atông ]ing hơgor amăng plơi prong amu` ngă ara\ng [uh kơguăm, tui anun mơn jua mơ`i anun puh nao plơi prong ngă ara\ng [uh amăng pran jua hling hlang biă.

           

Hmâo laih hơdôm tơlơi pơtưh kơ ]ing hơgor kual kơtuai plơi prong Pleiku: “Lang thang đêm ngoại ô không ngủ/ Hôn cồng chiêng thao thức gọi nhau”.

 

Anun le\ jua ]ing hơgor tơ-oa mơng ataih, rim mlăm pưh nao pơ\ plơi prong. ~u kah hăng mơng anih ataih đưm pưh rai, hmư\ `u phiông phio#t.

           

Ră anai, Pleiku dik dak hloh. Rơgao rim hrơi bơwih kơ bruă pơmin nao kơ mlăm mơ-ak klă, hơdôm jua ]ing hơgor glăi tơ-oa đ^ găn rơgao hơdôm anih klung hu\p, hơdôm bah ]ư\ apui kơdir đưm pưh hyu amăng plơi prong.

 

}ang rơmang kơ hơdôm jua mơ`i mơng plơi do# na nao pưh mut plơi prong mơ-ak hơđong. ~u ngă brơi Pleiku jing giăm hloh kơplah wah ]ư\ siăng dlai klô./.

Siu H’ Prăk: Pô ]ih pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: