Hing ang amăng hrơi: 22/1/2021

VOV4.Jarai-Tơlơi pơhing dêh ]ar Đức tom brơi, lơ 21/1 pôr, [ing khua mua 27 boh dêh ]ar khul pơlir hơbit Mi ko# EU jơnum khua mua mơ\ng ataih pơ]rông nao rai amăng tivi ako\ bruă tla#o ia jrao pơgang hăng ngă hrom bong glăi klin [ơi r^m boh dêh ]ar. Sa amăng kơ]ăo bruă phun mơ\ng jơnum anai, brơi hơdư\ [iă rô nao rai amăng hơdôm dêh ]ar ngă ding kơna.

Dêh ]ar Prang iâu pơthưr ngă tui hơdră e\p lăng tơlơi suaih pral mơnuih găn rơgao nao rai [ơi guai dêh ]ar, mă drah pơ]rang kman Covid 19 hơdôm mơnuih mut nao amăng dêh ]ar laih anun kom mơnuih [ôn sang tơbiă đuăi mơ\ng dêh ]ar tơdah [u hơmâo tơlơi kiăng je]. Kơnuk kơna dêh ]ar Đức do\ pơtrut pơsur hơdôm dêh ]ar  ngă ding kơna EU kom tuai hyu ngui [u djơ\ mơ\ng EU mut amăng dêh ]ar, amăng anun tuai mơ\ng dêh ]ar Angle.

                   Nay Jek: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương