Hing ang amăng hrơi: 20/10/2020

 

VOV4.Jarai - Kơc\ăo bruă file mềm dua tơlơi pơhiăp Yuăn – Jrai, Yuăn Bahnar mă lui jua tơlơi pơhiăp arăng akhan, pơđok thơ, tơlơi pơđao kiăng [ing c\ơđai djuai [iă thâo tơlơi Yuăn hloh hơmâo pơphun ngă [ơi sa, dua boh sang kual ataih yaih [ơi tơring ]ar Gia Lai.

 

Anai le\ Kơc\ăo bruă hơmâo mă pri sa amăng tơlơi pơplông pơc\eh phrâo rơgơi mơng hlăk ai c\ơđai anet tơring ]ar Gia lai tal 8 thun 2020 yua grup c\ơđai sang hră anih 11, tơring glông C|ư\ Sê (Gia Lai) ngă. Hơbô| bruă file mềm dua tơlơi pơhiăp Yuăn – Jrai, Yuăn – Bahnar pơphun ba hrăm [ơi Sang hră muai tơring glông C|ư\ Sê brơi [uh tơlơi klă blung a.

 

C|ơđai muai hơmâo anih hrăm phrâo, phara hăng mơng hơđăp, jê| giăm hăng tơlơi pơhiăp. Ră anai, [ing `u khin pơhiăp hơbit hro\m [ing nai yơh, [ing go\p laih, djru thâo hluh hloh tơlơi pơtô mơng [ing nai.

 

Siu H’Mai: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương