Hing ang amăng hrơi: 2/5/2020

 

VOV4.Jarai - Man pơdong plơi pla phrâo hơmâo pơphun ngă amăng dêh ]ar ta hăng lu hơdră bruă pơc\eh phrâo, sit nik. Khă hnun, [ơi hơdôm kual tơnap, hơmâo lu mơnuih djuai [iă do\ kah hăng tơring ]ar Gialai le\ bruă ngă giong hơnong pơkă plơi pla phrâo, biă `u le\ hơdôm hơnong pơkă tơnap kho\m kiăng abih bang gum ngă kah mơng dưi.

 

Hro\m hăng tơlơi lăng ba yôm mơng djop gưl ping gah, gong gai [on lan le\ bruă pơtrut đ^ tơlơi gơgrong bruă, pran kơtang kơ [ing hlăk ai, ping gah nao hlâo man pơdong plơi pla phrâo jing djru ngă hơdôm hơnong pơkă tơnap amăng plơi pla. Laih dong sit mơng tơlơi ngă bruă sit nik anun mơn, hlăk ai jai hrơi thâo pơmin hloh.

 

Jơlan bê tông hơmâo man pơkra [ơi djop plơi pla, hơmâo phun amil prong krên dên tơ-ui biă mă [ơi dua bơnah jơlan, hơmâo pơkra gong war tơpă brăng – sang mơnơi hơgơi hai agaih mơn, lu sang ano\ hơmâo ia yua dưi pơđoh truh pơ lan sang…Anun le\ hơdôm tơlơi  pơplih phrâo [ơi [uôn Phu Ama Nher 1, să Ia Rtô, plơi prong Ayunpa, Gialai, mơng hrơi plơi pla man pơdong plơi pla phrâo.

 

Ha blan hơdôm wơ\t, plơi pla kih rơmet glăi jơlan nao rai, pơkra ming war sang, pơtă kơ hơdôm boh sang ano\ pioh asuk amăng kơthung. Rim wơ\t tui anun yơh, [ing hlăk ai yơh pô ba jơlan jak iâu plơi pla ngă bruă. {ing hlăk ai anai đa le\ nai pơtô, đa le\ mơnuih apăn bruă mơng să, wơ\t hăng [ing đah kơmơi do\ pơ sang wai ană. Nay H’Thạch le\ hlăk ai do\ pơ sang rông ană. ~u kơdrưh yua biă mă:

 

“Kâo mut amăng grup hlăk ai kraih 4,5 thun anai laih. Kâo mut amăng khul hlăk ai kâo lăng hơmâo lu tơlơi klă biă mă kơ pô ta hăng dưi djru kơ plơi pla, yua dah hro\m hăng hlăk ai, djru kơ neh met wa amăng plơi lu bruă biă. Ngă bruă jing djru plai [iă hơmâo tơlơi soh sat amăng plơi pla kah hăng mơ`um tơpai, măt tơpai đ^ rơdêh we` pơtar ngă nga` kơ ană plơi…Hlăk ai hơmâo arăng pơtô lu tơlơi klă hiam, bruă mă klă yua hnun thâo hluh hăng hơdip klă ngă hiam, djơ\ hăng tơlơi hơdip rơnuk phrâo’’.

 

Yă Nay H’Nga – sa c\ô mơnuih thun tha laih, do\ [ơi [on Phu Ama Nher 1, mơ-ak yua biă mă hăng tơlơi pơplih phrâo amăng plơi pla. ~u lăng kơdrưh yua kơ [ing hlăk ai amăng plơi pla, amăng să thâo djru bruă:

 

“Hlăk ai le\ mơnuih ba mă bruă phun, gơ`u djru neh met wa amăng plơi lu biă mă.{ing tơdăm dra hyu kih rơme anih anom, rơmet jơlan nao rai amăng plơi, pơphun jơnum ngui ngor, pơtô kơ [ing c\ơđai amăng plơi lu tơlơi phrâo, pơtô brơi kơ ană plơi ngă sang juă glai hơdjă agaih. Hơmâo hlăk ai tơdăm dra, abih bang bruă lêng dưi pơsir djơ\ lăp, jing gơmơi [u-eng biă mă”.

 

Tui hăng ơi Lê Văn Minh, khua git gai ping gah să Ia Rtô, amăng jơlan hơdră man pơdong plơi pla phrâo mơng să, 6 boh plơi pla djuai ania [iă hơmâo lăng ba klă hloh, laih anun hơmâo pơsit anai yơh anih tơnap ngă tui hơnong pơkă hloh, biă mă `u le\ hơnong pơkă ia hơdjă – anih anom agaih, prăk pơhrui mơng rim boh sang ano.


 

 

 

Ia yua hơdjă – anih anom amăng [on Phu Ama Nher agaih yua hơmâo hlăk ai gum ngă.

 

Tơlơi hơdip tui gru đưm jung [u thâo pơplih dong tah, tơdah kiăng pơplih le\ kho\m ngă bruă amăng plơi pla mơtăm. {ing hlăk ai să gơgrong djru ba hơdôm boh plơi ngă hơnong pơkă anai laih anun hơmâo să đăo gơnang jao bruă.

 

Ơi Lê Văn Minh brơi thâo, lêng ba jơlan pơsir djop bruă hơmâo amăng plơi hăng rim boh sang ano\, [ing ping gah hlăk ai, hlăk ai tơdăm dra hơmâo mơnuih [on sang gơnang, djru man pơdong plơi pla phrâo [ơi să Ia Rtô amu` hloh:

 

“Amăng thun mut sang hră le\ hlăk ai djru [ing c\ơđai hră c\ih – hră hrăm, gai c\ih, kơdung hră, hơmâo wan le\ djru ană plơi man pơdong war sang, ngă ring bruă pơko\n dong. Lơ\m bơyan yuă pơdai wok kơtor le\ nao djru ană plơi ngă bruă, djru prăk ngă hmua. {udah gum djru sang ano\ bưp tơlơi truh, tơlơi kơ[ah. Amăng hrơi hơmâo klin Covid-19 anai le\ ăt iâu pơthưr [ing hơmâo pran jua c\ơmah djru brơi khăn gôm [ô|, ia c\ơ[u rao tơngan; ngă hro\m hăng [ing apăn bruă hyu hơduah e\p, hyu tir, iâu pơthưr pơgang klin tui tơlơi pơtrun mơng khua mua”.

 

Truh mông anai, să Ia Rtô, plơi prong Ayunpa, Gialai ăt do\ mơn 5 hơnong pơkă aka [u dưi ngă kah hăng: jơlan nao rai, sang do\, anih anom gơnam yua gah gru grua đưm, anih hơdip jum dar hăng hơdjă gơnam [ong huă, anom bruă kơđi ]ar hăng tơlơi thâo hluh kơ tơlơi phiăn, glăk gir ngă giong abih bang amăng rơnuc\ thun anai.

 

Jing khua git gai hlăk ai să Ia Rtô, mơnuih ping gah Nay Bưng brơi thâo, bruă prong kiăng hlăk ai amăng să ngă prong biă, biă mă `u le\ hơnong pơkă “anih hơdip jum dar hăng hơdjă gơnam [ong huă”, “anom bruă kơđi ]ar hăng tơlơi thâo hluh kơ tơlơi phiăn”. Ayong anai brơi thâo, abih bang 175 c\ô mơnuih apăn bruă – hlăk ai amăng să lêng thâo kơ bruă mă, rim c\ô hlăk ai ngă bruă phara, rim grup hlăk ai hơmâo bruă ngă sit nik djru man pơdong plơi pla phrâo:

 

“Amăng anom bruă hăng grup hlăk ai lêng thâo pơmin kho\m ngă bruă abih pran jua, nao hlâo ngă bruă, djru kơ Ping gah – gong gai; djru kơ mơnuih [on sang. Hăng hơdôm bruă ngă sit nik tui anun le\ kiăng [uh hlăk ai rơgơi mơbruă hơmâo bơni na nao mơng rim thun”.

 

Hơmâo khua mua đăo gơnang jao bruă, gơgrong bruă hăng kơjăp pran djru bruă le\ hơdră kiăng mơnuih ping gah hlăk ai, tơdăm dra amăng hơdôm boh plơi pla djuai ania [iă do\ [ơi să Ia Rtô anai thâo pơmin, kơjăp pran hloh, hơmâo lu tơlơi gum pơgôp ngă giong bruă hơmâo amăng să.

 

Siu H’Mai: Pơblang hăng pôr

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: