Hing ang amăng hrơi: 14/11/2020

VOV4.Jarai - Boh hồng le\ sa djuai boh troh arăng pla [ơi Đà Lạt hăng hơdôm tơring glông Lạc Dương, Đơn Dương tơring c\ar Lâm Đồng. Anai ăt lăng le\ boh troh yôm jơman samơ\ hơdôm thun laih rơgao, phun boh kyâo anai ăt aka hơmâo anih s^ mơdrô hơđong, juăt arăng plư plec\ ngă kơ mơnuih [on sang s^ pơhrui glăi [u hơmâo.

 

{ơi anăp kơ tơlơi anai, Lâm Đồng hơmâo pok pơhai kơc\ăo bruă ako\ pơjing, wai lăng, pơđ^ kyar anăn păn s^ mơdrô boh hồng Đà Lạt hăng hơmâo anom bruă wai lăng tơlơi pơc\eh phrâo (Ding jum kơsem min boh thâo phrâo) pơsit hră wai lăng anăn păn s^ mơdrô amăng tong krah thun anai.

 

Kiăng kơ anăn păn s^ mơdrô arăng hmư\ hing, ba boh troh yôm jơman anai jing sa amăng hơdôm phun boh kyâo yôm phun, gong gai [on lan glăk pok pơhai lu hơdră kiăng pơtrut pơsur.

 

Tơdah amăng bơyan anai hơdôm thun hlâo anun, boh hồng [ơi tơring c\ar Lâm Đồng juăt s^ [u hơmâo nua, mơnuih pla boh hồng s^ pơhrui glăi [u hơmâo ră anai bruă anai [ơ[rư\ pơsir h^ yơh.

 

Abih bang gơnam pơkra mơng boh hồng lêng kơ s^ hơmâo nua, bruă ba hyu s^ hơđong ngă kơ phun kyâo yôm anai glăk hơkru\ glăi amăng bruă pla kyâo boh troh [ơi [on lan.

 

Hro\m hăng plơi prong Đà Lạt, hră pơsit anăn păn s^ mơdrô boh hồng Đà Lạt ăt hơmâo pơsit dưi mă yua anăn păn brơi kơ [ing mơnuih, anom bơwih [ong s^ mơdrô hồng [ơi hơdôm tơring glông Lạc Dương hăng Đơn Dương, hăng đơ đam hmua pla hồng le\ rơbêh 600 ektar.

 

Tui hăng ơi Lê Minh Tuấn, do\ [ơi tơring kual Dran, tơring glông Đơn Dương, mơng hrơi hơmâo arăng pơsit anăn păn s^ mơdrô hồng Đà Lạt, prăk pơhrui mơng đang hmua pla hồng kơ sang ano\ đ^ lu biă mă.

 

Phun hồng hơmâo sang ano\ tuh pơ alin pla pơjing lu [iă dong yua anun mơboh hiam, biă mă `u [ơ[rư\ anăp nao pla hơdjă.

 

Nua s^ mơdrô đ^ 2 wo\t [udah 3 wo\t pơhmu hăng hlâo adih. {ing gơmơi pla pơjing hơdjă yua anun [u pruih jrao rơk, kơnong apah arăng jah rơk đôc\ hăng yua kmơk hơdjă.

 

Hro\m hăng boh hồng pe\ trun ba hyu s^ hlao, boh hồng ăt pơkra jing hơdôm gơnam hăng anăn păn s^ mơdrô mơng Đà Lạt anun le\ hồng [hu krô pơkra tui boh thâo mơng Japan, Hàn Quốc anai ăt le\ gơnam hơmâo hơdôm khul grup, mơnuih hăng hơdôm anih anom s^ mơdrô mă yua anăn păn s^ mơdrô hồng Đà Lạt.

 

Boh hồng arăng yôl pơkrô h^ boh boh thâo mơng Japan pơjing rai anăn păn s^ mơdrô hồng Đà Lạt

 

Ơi Mai Xuân Long, Khua anom bơwih [ong hro\m Đất Làng, [ơi să Xuân Trường, plơi prong Đà Lạt brơi thâo, tơdơi kơ arăng pơsit anăn păn s^ mơdrô hồng Đà Lạt, djuai boh troh anai hơmâo bơkơtưn hăng lu gơnam tam ha djuai [ơi anih anom s^ mơdrô.

 

Ră anai anom bruă glăk pok prong bruă pơlir hơbit bơwih [ong s^ mơdrô hăng mơnuih [on sang kiăng pơhlôm bruă ba hyu s^ mơdrô hăng klă [iă dong gơnam pơkra mơng boh hồng mơng Đà Lạt.

         

Lơ\m arăng pơsit anăn s^ mơdrô anai hơmâo pơjing rai anăn păn brơi kơ boh hồng. Mơnuih ngă hmua pơtrut bruă pla pơjing kiăng kơ pơjing kual pla boh hồng.

 

Lơ\m mơnuih [on sang mut hro\m pơlir hơbit bơwih [ong s^ mơdrô bruă pla pơjing lêng kơ ngă tui djơ\ tơlơi pơkă, đ^ tui dong rơnoh s^ mơdrô mơng boh hồng.

       

Hăng tơlơi gir run mơng gong gai [on lan, anom bơwih [ong s^ mơdrô hăng mơnuih [on sang, anăn s^ mơdrô hồng Đà Lạt hơmâo pơjing klă, glăk jai hrơi pơđ^ kyar.

 

Samơ\, tui hăng ơi Nguyễn Văn Sơn, kơ-iăng khua jơnum min mơnuih [on sang plơi prong Đà lạt, kiăng kơ anăn păn s^ mơdrô hồng Đà Lạt dưi djă pioh hăng pơđ^ kyar hơđong do\ lu bruă kiăng ngă.

 

Plơi prong Đà Lạt hơmâo lu bruă kiăng ngă mơng anun djru brơi hơdôm anom bơwih [ong s^ mơdrô, anom bơwih [ong hro\m, hơdôm sang ano\ mă yua djơ\ hơnong pơkă, lăp djơ\ anăn păn s^ mơdrô hăng wai lăng gơnam tam lơ\m ba hyu s^ mơdrô, pơhlôm ngă klă tui gơnam kah hăng hơmâo lu mơnuih thâo krăn mă yua hồng Đà Lạt.

 

{ing gơmơi ăt amra hơmâo hơdră djru pơplih pơjeh, djru brơi amăng pla pơjing, pơkra gơnam, djă pioh, dưm pioh amăng adung hlâo kơ ba hyu s^ mơdrô.

 

Hro\m hăng anun, [ing gơmơi hơmâo rơkâo hăng Gơnong bruă s^ mơdrô hăng tuh tia pơkra pơjing, anom bruă pơsur, tuh pơ alin, s^ mơdrô hăng tuai c\uă ngui tơring c\ar Lâm Đồng pơlir amăng s^ mơdrô, lăi pơthâo gơnam tam amăng lo\n ia hăng tac\ rơngiao kiăng gơnam dưi ba hyu s^ lu [iă dong.

        

Pơjing hăng wai lăng anăn păn s^ mơdrô boh hồng Đà Lạt le\ jơlan yak nao yôm phun mơ\ Đà Lạt – Lâm Đồng hơmâo ngă hăng glăk gir run pok pơhai ngă tui.

 

C|ang rơmang hăng tơlơi đing nao hăng djru ba mơng hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao, gơnam mơng boh hồng Đà Lạt amra ta` hơmâo lu mơnuih mă yua amăng dêh c\ar hăng tac\ rơngiao.

Siu Đoan: Pơblang

ČRUAI PƠHIĂP DJUAI ɃIĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih ngă bruă: 19 A Lê Duẩn, plơi prong Ƀuôn Ma Thuột, tơring čar Dak Lak, Việt Nam
Khua git gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua git gai: Ngô Quang Khương