Hing ang amăng hrơi: 30/12/2020

VOV4.Jarai - Phrâo anai, [ơi {irô kơnuk kơna, Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam, Khua khul git gai pilir djop gơnong bruă dêh c\ar amăng wai lăng gơnam [ong huă hơdjă hơmâo mông git gai Khul amăng bruă wai lăng gơnam [ong huă hơdjă amăng thun 2020 hăng pok pơhai bruă mă amăng thun 2021. Kơ-iăng Khua dêh c\ar ta rơkâo Ding jum ia jrao ta` pel e\p, wai lăng kjăp hơdôm gơnam [ong huă amăng bơyan ngă yang c\ơkă thun phrâo Tân Sửu 2021.

Mơng ako\ thun truh ră anai, đơ đam dêh c\ar ta hơmâo 121 wo\t [uh mơnuih măt gơnam [ong huă [u hơdjă ngă kơ rơbêh 2.600 c\ô mơnuih ruă, 30 c\ô mơnuih djai. Biă mă `u măt gơnam [ong huă [u hơdjă [ơi hơdôm sang măi, sang hră, amăng hrơi pơdô| rơkơi bơnai, ngui ngui ngor mơ-ak laih dong amăng lu sang ano\. Mrô mơnuih djai yua kơ măt tơpai hơmâo Metanol ăt lu mơn.

{ing khua mua lăng thun 2020, yua kơ bơbec\ mơng klin Covid-19, bruă hyu pel e\p, wai lăng gơnam [ong huă hơdjă ăt hơmâo pơphun khut khăt, ha amăng ple\ mơng gơnong dlông truh pơ [on lan. Abih bang mơnuih ngă soh, hơdôm bruă ngă sat hơmâo pơsir phara, pơhlôm djơ\ hăng tơlơi phiăn, lăi pơthâo ta` amăng plang pôr pơhing, kiăng kơ mơnuih [on sang thâo laih anun ruah hơdôm gơnam [ong hơdjă.

Hơdôm anom bruă bơdjơ\ nao hơmâo pel e\p rơbêh 400 rơbâo anih, [uh rơbêh 58 rơbâo anih ngă soh [u pơkra pơjing gơnam [ong huă hơdjă, pơsir kơđi rơbêh 10 rơbâo anih ngă soh hăng rơnoh prăk duh le\ 48 klai 600 klăk prăk. Anom bruă wai lăng bruă s^ mơdrô gơnam amăng đơ đam dêh c\ar hơmâo hơduah e\p rơbêh 12 rơbâo anih hăng pơsir rơbêh 7 rơbâo anih ngă soh lơ\m pơkra pơjing gơnam [ong huă [u hơdjă, phak prăk giăm 28 klai prăk hăng pơhrui glăi gơnam nua `u 28 klai 500 klăk prăk.

Bơdjơ\ nao bruă pel e\p, wai lăng kjăp bruă pơkra pơjing hăng s^ mơdrô ia jrao pruih pơgang phun pla, ia jrao tlâ|o pơgang brơi hlô mơnong hăng gơnam yua amăng ngă đang hmua, ơi Ngô Hồng Phong, kơ-iăng khua anom bruă wai lăng gơnam hơdjă amăng ngă hmua, rông akan hơdang hăng đang kyâo (Ding jum ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan) lăi pơtong:

Anai ăt le\ bruă yôm phun mơ\ hơmâo Khua ding jum hơmâo git gai khut khăt bơdjơ\ nao bruă mă yua gơnam ngă đang hmua, amăng rông akan hơdang ngă hiưm pă kiăng kơ hlô rông, gơnam pla pơjing brơi hơdjă. Anai ăt le\ bruă mă r^m blan [ing gơmơi hơmâo pơphun jơnum kiăng kơ pơhlôm gơnam hơdjă hơmâo lăng glăi r^m blan hơdôm bruă yôm phun anai.

Bơdjơ\ nao hơdôm gơnam ngă hmua, [ing ding kơna Khul git gai brơi thâo, truh ră anai, hơdôm gơnam đang hmua s^ mơdrô amăng lo\n ia ta jai hrơi ngă tui hơnong pơkă klă hloh mơng gơnam s^ mơdrô, hơdôm bruă pơkra pơjing. Bruă mă yua boh thâo phrâo mơng pơsit anih pơkra pơjing gơnam, blơi gơnam mơng plang mơnuih mơnam, ba hyu s^ mơdrô. Samơ\ kiăng kơ hơmâo tơlơi pơkă brơi abih bang gơnam đang hmua, gơnam [ong huă kho\m pơsit tong ten anih anom pơkra pơjing 100%, mơng anun to\ tui pơtrut s^ gơnam amăng plang internet, s^ mơdrô amăng plang mơnuih mơnam.

 

Kơ-iăng khua dêh c\ar ơi Vũ Đức Đam git gai mông jơnum

 

Amăng mông jơnum, Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam rơkâo Ding jum ia jrao ta` pok pơhai bruă hơduah e\p, pơgiong hăng mă yua lơ\m lăi pơthâo hơdôm tơlơi pơhing bơdjơ\ nao gơnam [ong huă hơdjă, dưi kiăo tui lăng djơ\ hăng hrơi mông sit nik mơng gơnong dlông truh pơ [on lan hăng 6 grup gơnam jao wai lăng. Laih dong, gum hro\m kjăp hăng ding jum ngă hmua hăng pơđ^ kyar [on lan, Ding jum s^ mơdrô mă yua plang pơjing ta` hloh tơdah dưi. Kơ-iăng khua dêh c\ar ta ơi Vũ Đức Đam pơtă pơtăn:

Bơyan ngă yang thun phrâo phara hăng hơdôm thun hlâo anun yua amăng hrơi blan glăk pơgang klin Covid-19 yua anun mơnuih [on sang nao blơi gơnam ăt pơplih mơn. Yua anun, kiăng pơplih amăng bruă hyu pel e\p, wai lăng hăng pok pơhai ta` [iă. Hlâo anun giăm thun phrâo kah mơng pơphun.

Amăng thun 2021, Khul git gai rơkâo djop gơnong bruă, [on lan to\ tui kơsem min pơgiong hơdră bruă wai lăng gơnam [ong huă hơdjă, sem lăng tong ten, biă mă `u le\ bruă wai lăng gơnam [ong hơdjă. Kơsem min bruă pơjing hơdôm anom bruă hyu hơduah e\p, wai lăng gơnam [ong huă hơdjă brơi lăp djơ\, hơ[ot, tu\ yua kiăng kơ djơ\ amăng wai lăng.

Khul git gai tu\ ư rơkâo Kơnuk kơna, Khua dêh c\ar ta hơmâo tơlơi git gai, hơdră bruă kiăng kơ anăp nao thun 2021, abih bang gơnam đang hmua, gơnam [ong huă s^ mơdrô amăng dêh c\ar kiăng kơ hơdjă kar hăng hơdôm gơnam blơi mơng tac\ rơngiao, [u pơkah pha ôh. Amăng 5 thun pơ anăp, hơdôm gơnam đang hmua, gơnam [ong huă ba hyu s^ mơdrô amăng plang ba hyu s^ mơdrô kiăng kơ lăi pơthâo tong ten anih pơkra pơjing, kiăng kơ pơtrut s^ mơdrô amăng internet. Ding jum kơsem min boh thâo phrâo gum hro\m hăng hơdôm gơnong bruă kơtưn gum djru kiăng kơ gơnam hơdjă mơng Việt Nam hmâo lu mơnuih mă yua.

Siu Đoan: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương