Hing ang amăng hrơi: 5/9/2020

VOV4.Jarai-Tlam lơ 4/9, [ơi sang jơnum khua mua pơ ala mơnuih [on sang dêh ]ar, hơmâo pơphun jơnum khua mua gơgrong bruă mơ\ng anom bruă khua pơ ala dêh ]ar pơgôp hiăp kơ]ăo bruă tơlơi phiăn do\ plơi ]ih pơkra glăi.

 

{ing khua mua rơkâo, Kơnuk kơna khom hơmâo ako\ bruă pơdah đ^ bơblih pơkra glăi tơlơi ngă tui mơ\ng Tơlơi phiăn Do\ plơi ]ih pơkra glăi tơdah aka ngă djop tơhnal pơkă pơtruh nao rai, kah pơpha hăng lăi pơthâo mrô rơnoh djă pioh [ơi dêh ]ar ju\ yap plơi pla, mrô mơnuih [on sang.

 

Hơdôm tơlơi pơgôp hiăp [ơi mông jơnum tu\ ư hăng tơlơi rơkâo mơ\ng kơnuk kơna kơ bruă pơkă tơlơi ]ih anăn rơkâo do\ plơi ngă tui phara hăng [on prong gah dêh ]ar wai lăng pơkă hăng tơlơi phiăn ră anai.

 

Hơdôm khua mua pơ ala do\ bơngơ\t hăng tơlơi pơtrun brơi lo\m lui ană do\ plơi, rơkâo sem glăi tong ten hloh hlơi amra lo\m anăn đuăi plơi yua bơbe] djơ\ ano\ tu\ yua kơ mơnuih [on sang lơ\m ngă tui bruă pơgang tơlơi dưi hăng ngă hră pơar kơnuk kơna tơdah kiăng hơduah e\p tơlơi pơhing djop mơnuih, tơlơi pơhing kơ anih do\.

Nay Jek: Pơblang

}RUAI PƠHIĂP DJUAI {IĂ VOV4 KUAL DAP KƠDƯ
Anih do\: 19 A Lê Duẩn, plơi prong {uôn Ma Thuột, tơring ]ar Dak Lak, Việt Nam
Khua g^t gai: Vũ Hải  Định
Kơ-iăng Khua g^t gai: Ngô Quang Khương